Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
    Genom vägg Gennem ydervæg Through wall
    Genom tak Gennem tag Through roof
    Genom skorsten Gennem skorsten Through chimney
    Dimensionering Dimensionering Size selection
    Delar - balancerat avgas Dele - balanceret aftræk Parts - balanced flue
    Delar - split avgas Dele - splitaftræk Parts - split flue
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Centroplast avgassystem Centroplast aftrækssystemer Centroplast flue gas systems

Lodrätt avgas system genom existerande skorsten Lodret aftræk gennem eksisterende skorsten Vertikal flue system through existing chimney

(This page is not available in english language)

Lodrät balancerat genom skorsten Lodret balanceret aftræk gennem skorsten

Lodrätt avgassystem genom existerande skorsten är en mycket attraktiv lösning, då det inte syns några synliga rör, och eller vägg genomföringar.

Luftintag

Systemet kan levereras som splitt system med separat luftintag eller som balanserat system, där skorstenen kan användas som friskluftskanal.

Rör eller slang

För enkla installationer används standard rör bitar på max 2 m längd. För komplexa skorstenar med böjningar kan slang införas i full längd.

Material

Avgassystem för installation i existerande skorsten levereras som standard i plastmaterial (både fasta och flexibla rör), men rostfritt stål kan dock levereras på beställning (ej flexibla rör).

Lodret aftræk gennem eksisterende skorsten er en meget attraktiv løsning, da huset ikke skæmmes unødigt af synlige rør og tag- eller væggennemføringer.

Luftindtag

Systemet kan leveres som split system med separat luftindtag eller som balanceret system, hvor skorstenen benyttes som friskluftkanal.

Stive rør eller flex slange

For enkle installationer benyttes standard stive rørelementer på maks. 2 m længde. For komplekse skorstene med knæk eller bøjninger benyttes flexible rør, der indføres i fuld længde.

Materiale

Aftrækssystemer for installering i eksisterende skorsten leveres som standard i plastmateriale (faste eller fleksible rør), men rustfit stål (kun faste rør) kan dog leveres på bestilling.

Splitavgas Splitaftræk Split flue gas systems

Splitt avgassystem utförs med traditionellt enkel rör för både luftintag och rökgas utsläpp. Dock kan rörföring för luftintag undvikas, om pannrummet är utrustat med tillräckligt frisklufts galler. Nackdelen med detta kan vara att dammet från grovköket sugs in i pannan. Har man tvättmedel och andra kemikalier i pannrummet kan detta förstöra växlaren i pannan.

Splitaftræk udføres med traditionelle enkelt-rør for både luftindtag og røggas udledning. Dog kan rørføring for luftindtag undværes, hvis fyrrummet er forsynet med tilstrækkelige friskluftriste.

För split anslutningskitt, se Genom vägg.

For split tilslutningskit, se Gennem ydervæg.

Balanserat avgas Balanceret aftræk Concentric flue gas systems

Balanserat avgassystem utförs med koncentriskt dubbelrör mellan pannan och skorstenen, där friskluftsintaget till pannan löper genom det yttersta röret, mens pannans rökgas utlopp sker genom det innersta röret. I skorstenen används enkelt rör till rökgas utlopp mens själva skorstenen används som friskluftskanal.

OBS: för användning som en friskluftstillförsel till pannan, ska skorstenen uppfylla vissa krav:

 • Skorstenen ska vara i rimlig god standard
 • Skorstenen ska vara grundligt rengjord
 • Tvärsnittsarean av skorstens lysningen ska vara minst lika stort som pannans luftintag plus rökavgång

Balanserade system föredras som regel, då det ger en enkel och okomplicerad lösning i pannrummet, där det inte behövs installeras ett friskluftsgaller.

Balanceret aftrækssystemer udføres med koncentriske dobbelt-rør mellem kedlen og skorstenen, hvor friskluftindtaget til kedlen løber gennem det yderste rør, mens kedlens røggas udløb sker gennem det inderste rør. I skorstenen benyttes enkelt-rør til røggas udledning mens selve skorstenen benyttes som friskluftkanal.

Bemærk: for anvendelse som friskluftkanal til kedlen, skal skorstenen opfylde følgende krav:

 • Skorstenen skal være i rimeligt god stand
 • Skorstenen skal være grundigt rengjort
 • Tværsnitsarealet af skortenslysningen skal være mindst lige så stort som kedlens luftindtag plus røgafgang

Balancerede systemer foretrækkes som regel, da de giver en enkelt og ukompliceret rørføring i fyrrummet, der ikke behøver at have friskluftrist installeret.

DN 60/100 mm DN 60/100 mm

(Balanserad avgassystem för dimension DN 60/100 mm finns inte tillgängligt) (Balanceret aftrækssystem findes som standard ikke i 60/100 mm dimension)

DN 80/125 mm DN 80/125 mm

För enkel rörföring (som på ritningen här nedan) passar DN 80/125 mm rör dimension till pannorna: For enkel rørføring (som på tegning herunder) passer DN 80/125 mm rørdimension til kedlerne:

 • Milton  SunLine 15-25
 • Milton Topline 15-25, 35-45
 • Milton TopLine Combi 15-25
 • Milton TopLine Combi Plus 15-25
 • Milton HighLine
För mer komplicerad rörföring måste den nödvändiga rördimensionen väljas baserat på det totala tryckfallet i systemet. Se Dimensionering For mere kompleks rørføring må den nødvendige rørdimension vælges udfra systemets totale tryktab. Se Dimensionering.

Styva rör Stive rør

Exempel på installation Eksempel på installation:

DN 80/125 mm styva rör, lodrätt balanserat avgas system ut genom skorsten, PP (plast) DN 80/125 mm stive rør, lodret balanceret aftræk gennem skorsten, PP (plast)
Pos. Pos. Pos. Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
2 CT00222 Koncentrisk inspektionsböjning DN 80/125 Koncentrisk T-stykke med inspektionslem, DN 80/125, PP
2A CT00214 Koncentrisk böjning 90° DN 80/125 Koncentrisk bøjning , 87°, DN 80/125, PP
3 CT00201 Koncentrisk rör, 250 mm, DN 80/125 Koncentrisk rør, 250 mm, DN 80/125, PP
4 CT00202 Koncentrisk rör, 450 mm, DN 80/125 Koncentrisk rør, 500 mm, DN 80/125, PP
4 CT00203 Koncentrisk rör, 950 mm, DN 80/125 Koncentrisk rør, 1000 mm, DN 80/125, PP
5 CT10700 Skorstensfitting med 90° plastböjning och montagebeslag Bundfitting med 87° bøjning og monteringsbeslag, DN 80, PP
6 CT10001 Plaströr, 500 mm, DN 80 Enkelt plastrør, 500 mm, DN 80, PP
6 CT10002 Plaströr, 1000 mm, DN 80 Enkelt plastrør, 1000 mm, DN 80, PP
6 CT10003 Plaströr, 2000 mm, DN 80, PP Enkelt plastrør, 2000 mm, DN 80, PP
7 CT10600 Unitopp DN 80 (skorstenshatt) Topafdækning, DN 80, PP
8 CT10500 Avståndshållare för plaströr DN 80, 4 sett, DN 80 Afstandsholdere, 4 sæt, DN 80
CT10800 Glidmedel Glidemiddel

Flex rör Flex rør

Exempel på installation Eksempel på installation:

DN 80/125 mm flex rör, lodrät balanserat avgas genom skorsten, PP (plast) DN 80/125 mm flex rør, lodret balanceret aftræk gennem skorsten, PP (plast)
Pos. Pos. Pos. Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
2 CT00222 Koncentrisk inspektionsböjning DN 80/125, 1 m, PP Koncentrisk T-stykke med inspektionslem, DN 80/125, 1 m, PP
2A CT00214 Koncentrisk böjning 90° DN 80/125, PP Koncentrisk bøjning , 87°, DN 80/125, PP
3 CT00201 Koncentrisk rör, 250 mm, DN 80/125, PP Koncentrisk rør, 250 mm, DN 80/125, PP
4 CT00202 Koncentrisk rör, 450 mm, DN 80/125, PP Koncentrisk rør, 500 mm, DN 80/125, PP
4 CT00203 Koncentrisk rör, 950 mm, DN 80/125, PP Koncentrisk rør, 1000 mm, DN 80/125, PP
5 CT10700 Skorstensfitting med 90* plastböjning och montagebeslag, DN 80, PP Bundfitting med 87° bøjning og monteringsbeslag, DN 80, PP
6 CT101011 Centroflex-kitt DN 80, 12,5 meter inkl. 6 avståndshållare Centroflex slangesæt, DN 80, 12,5 m, PP, med 6 afstandsholdere
6 CT101012 Centroflex-kitt DN 80, 25 meter inkl. 12 avståndshållare Centroflex slangesæt, DN 80, 25 m, PP, med 12 afstandsholdere
6 CT101013 Centroflex-kitt, DN 80, 50 meter, PP, inkl. 24 avståndshållare Centroflex slangesæt, DN 80, 50 m, PP, med 24 afstandsholdere
7 CT10600 Unitopp DN 80 (skorstenshatt) Topafdækning, DN 80, PP
CT10800 Glidmedel Glidemiddel

DN 110/160 mm DN 110/160 mm

För enkel rörföring (som på ritningen här nedan) passar DN 80/160 mm rördimension till pannorna: For enkel rørføring (som på tegning herunder) passer DN 80/160 mm rørdimension til kedlerne:

 • Milton Topline 80-100
För mer komplicerad rörföring måste den nödvändiga rördimensionen väljas baserat på det totala tryckfallet i systemet. Se Dimensionering. For mere kompleks rørføring må den nødvendige rørdimension vælges udfra systemets totale tryktab. Se Dimensionering.

Styva rör Stive rør

Exempel på installation Eksempel på installation:

DN 110/160 mm styva rör, lodrät balanserat avgassystem genom skorsten, PP (plast) DN 110/160 mm stive rør, lodret balanceret aftræk gennem skorsten, PP (plast)
Pos. Pos. Pos. Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
1 CT102711 Koncentrisk T-styck vinkel med inspektion, DN 110/160 Koncentrisk T-stykke med inspektionslem, DN 110/160, PP
2 CT102512 Koncentrisk 90° böjning, DN 110/160 Koncentrisk bøjning , 87°, DN 110/160, PP
3 CT102021 Koncentrisk rör, 500 mm, DN 110/160, PP Koncentrisk rør, 500 mm, DN 110/160, PP
4 CT102031 Koncentrisk rör, 1000 mm, DN 110/160, PP Koncentrisk rør, 1000 mm, DN 110/160, PP
4 CT102041 Koncentrisk rör, 2000 mm, DN 110/160, PP Koncentrisk rør, 2000 mm, DN 110/160, PP
5 CT10701 Skorstensfitting med 90° plastböjning och montagebeslag, DN 110, PP Bundfitting med 87° bøjning og monteringsbeslag, DN 110, PP
6 CT100014 Plaströr, 250 mm, DN 110, PP Enkelt plastrør, 250 mm, DN 110, PP
6 CT100011 Plaströr, 500 mm, DN 110, PP Enkelt plastrør, 500 mm, DN 110, PP
6 CT100021 Plaströr, 1000 mm, DN 110, PP Enkelt plastrør, 1000 mm, DN 110, PP
6 CT100031 Plaströr, 2000 mm, DN 110 Enkelt plastrør, 2000 mm, DN 110, PP
7 CT10601 Unitopp DN 110 (skorstenshatt), PP Topafdækning, DN 110, PP
8 CT10501 Avståndshållare för plaströr DN 110, 2 sett Afstandsholdere, 4 sæt, DN 110
CT10800 Glidmedel Glidemiddel

Flex rör Flex rør

Exempel på installation Eksempel på installation:

DN 110/160 mm flex rör, Lodrät balanserat avgassystem genom skorsten, PP (plast) DN 110/160 mm flex rør, lodret balanceret aftræk gennem skorsten, PP (plast)
Pos. Pos. Pos. Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
1 CT102711 Koncentrisk T-styck vinkel med inspektion, DN 110/160, PP Koncentrisk T-stykke med inspektionslem, DN 110/160, PP
2 CT102512 Koncentrisk 90° böjning, DN 110/160, PP Koncentrisk bøjning , 87°, DN 110/160, PP
3 CT102021 Koncentrisk rör, 500 mm, DN 110/160, PP Koncentrisk rør, 500 mm, DN 110/160, PP
4 CT102031 Koncentrisk rör, 1000 mm, DN 110/160, PP Koncentrisk rør, 1000 mm, DN 110/160, PP
4 CT102041 Koncentrisk rör, 2000 mm, DN 110/160, PP Koncentrisk rør, 2000 mm, DN 110/160, PP
5 CT10701 Skorstensfitting med 90° plastböjning och montagebeslag, DN 110, PP Bundfitting med 87° bøjning og monteringsbeslag, DN 110, PP
6 CT101021 Centroflex-kitt DN 110, PP, 15 meter inkl. 8 avståndshållare Centroflex slangesæt 15 m, DN 110, PP, med 8 afstandsholdere
6 CT101022 Centroflex-kitt DN 110, PP, 25 meter inkl. 12 avståndshållare Centroflex slangesæt 25 m, DN 110, PP, med 12 afstandsholdere
7 CT10601 Unitopp DN 110 (skorstenshatt) Topafdækning, DN 110, PP
CT10800 Glidmedel Glidemiddel