Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
    Genom vägg Gennem ydervæg Through wall
    Genom tak Gennem tag Through roof
    Genom skorsten Gennem skorsten Through chimney
    Dimensionering Dimensionering Size selection
    Delar - balancerat avgas Dele - balanceret aftræk Parts - balanced flue
    Delar - split avgas Dele - splitaftræk Parts - split flue
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Centroplast avgassystem Centroplast aftrækssystemer Centroplast flue gas systems

Vågrät system genom vägg Vandret aftræk gennem ydervæg Horisontal flue system through outer wall

(This page is not available in english language)

Vågrät balancerat genom vägg Vandret balanceret aftræk gennem ydervæg

Vågrät avgas genom yttervägg är oftast den enklaste lösningen.

Det kan dock finnas omständigheter som gör denna lösning inte alltid kan användas; Följande krav måste respekteras:

 • Max pann effekt: 35 kW
 • Min höjd ovan mark: 2,5 meter
 • Min avstånd från öppningsbart fönster: 1,5 meter
 • Min avstånd från ventilationsöppning: 2,0 meter
 • Min avstånd ovan eller vid sidan av dörr: 0,5 meter

Vi rekommenderar att en auktoriserad sotare godkänner skorstenen innan installation.

Vandret aftræk gennem ydervæg er som regel den enkleste løsning.

Imidlertid kan der være forhold, der gør, at denne løsning ikke altid kan anvendes. Følgende krav må respekteres:

 • Maks. kedeleffekt: 35 kW
 • Min. højde over grund: 2,5 meter
 • Min. afstand fra oplukkeligt vindue: 1,5 meter
 • Min. afstand fra ventilationsåbning: 2,0 meter
 • Min. afstand fra dør (top eller side): 0,5 meter

Det anbefales altid at bekræfte installationen med skorstensfejer og kommunale myndigheder.

Splitavgas Splitaftræk Split flue gas systems

Splitt avgassystem utförs med traditionellt enkel rör för både luftintag och rökgas utsläpp. Dock kan rörföring för luftintag undvikas, om pannrummet är utrustat med tillräckligt frisklufts galler. Nackdelen med detta kan vara att dammet från grovköket sugs in i pannan. Har man tvättmedel och andra kemikalier i pannrummet kan detta förstöra växlaren i pannan.

Splitaftræk udføres med traditionelle enkelt-rør for både luftindtag og røggas udledning. Dog kan rørføring for luftindtag undværes, hvis fyrrummet er forsynet med tilstrækkelige friskluftriste.

2 x DN 80 mm 2 x DN 80 mm

För enkel rörföring utan böjningar passar DN 80 mm rör dimension till följande pannor: For enkel rørføring uden bøjninger passer DN 80 mm rørdimension til kedlerne:

 • Milton SunLine 15-25
 • Milton Topline 15-45
 • Milton TopLine Combi 15-25
 • Milton TopLine Combi Plus 15-25
 • Milton HighLine 14-24
 • Milton HighLine Combi
För ett mer komplex rörsystem krävs att rördiametern är vald från systemets totala tryckfall. Se Dimensionering. For mere kompleks rørføring må den nødvendige rørdimension vælges udfra systemets totale tryktab. Se Dimensionering.

Split avgassystem, PP (plast), 2 x DN 80 mm Split aftræk, PP (plast), 2 x DN 80 mm
Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
NE 84800 (*) Komplett DN 80 mm split anslutningskitt Komplet DN 80 mm split tilslutningskit

(*) Särskild artikelnummer för HighLine pannor (*) Special varenummer for Highline kedler

2 x DN 110 mm 2 x DN 110 mm

För enkel rörföring utan böjningar passar DN 110 mm rör dimension till följande pannor: For enkel rørføring uden bøjninger passer DN 110 mm rørdimension til kedlerne:

 • Milton Topline 80-100
Om skorsten är komplex (många böjningar) måste skorstenens dimension väljas utifrån systemets totala tryckförlust. Se Dimensionering. For mere kompleks rørføring må den nødvendige rørdimension vælges udfra systemets totale tryktab. Se Dimensionering.

Split avgassystem, PP (plast), 2 x DN 110 mm Split aftræk, PP (plast), 2 x DN 110 mm
Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
NE 84464 Komplett DN 110 mm split anslutningskitt Komplet DN 110 mm split tilslutningskit

Balanserat avgas Balanceret aftræk Concentric flue gas systems

Balanserat avgassystem är utfört med koncentriskt dubbel-rör, där friskluftsintaget till pannan löper genom det yttersta röret, medan pannans rökgas utlopp sker genom det innersta röret.

Balanserade system är oftast att föredra eftersom de ger ett enkelt och okomplicerat rörsystem i pannrummet som inte behöver ha frisk lufts galler installerat.

Balanceret aftrækssystemer er udført med koncentriske dobbelt-rør, hvor friskluftindtaget til kedlen løber gennem det yderste rør, mens kedlens røggas udløb sker gennem det inderste rør.

Balancerede systemer foretrækkes som regel, da de giver en enkelt og ukompliceret rørføring i fyrrummet, der ikke behøver at have friskluftrist installeret.

DN 60/100 mm DN 60/100 mm

För enkel rörföring utan böjningar passar DN 60/100 mm rör dimension till följande pannor: For enkel rørføring uden bøjninger passer DN 60/100 mm rørdimension til kedlerne:

 • Milton SunLine 15-25
 • Milton Topline 15-25
 • Milton TopLine Combi 15-25
 • Milton TopLine Combi Plus 15-25
 • Milton HighLine 14-24
 • Milton HighLine Combi
För ett mer komplex rörsystem krävs att rördiametern är vald från systemets totala tryckfall. Se Dimensionering. For mere kompleks rørføring må den nødvendige rørdimension vælges udfra systemets totale tryktab. Se Dimensionering.

Vågrät koncentriskt avgassystem, PP (plast) DN 60/100 mm Vandret balanceret aftræk, PP (plast), DN 60/100 mm
Art. nr. Varenr. Prod. code Beteckning Betegnelse Description
CT00301 Vägrät balanserat avgaskanal 60/100 mm Komplet 60/100 mm kit for vandret balanceret aftræk
Paketet utgörs av: Kittet består af:
Antal Antal Qty. Beteckning Betegnelse Description
1 Vinkeladapter, DN 80/125 till DN 60/100 PP/PP Vinkeladapter, DN 80/125 til DN 60/100, PP/PP
1 Murgenomföring, DN 60/100, PP/PP Murgennemføring, DN 60/100, PP/PP
1 Rosett för invändigt montage, vit, 2-delad Roset for indvendig montage, hvid, 2-delt
1 Rosett för utvändigt montage, vit, 2-delad Roset for udvendig montage, hvid

 

Övriga dimensioner Øvrige dimensioner

80/125 mm och 80/160 mm balanserat avgassystem finns på specialbeställning. 80/125 mm og 80/160 mm balanceret aftræk kan leveres på specialordre.