Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Automatisk botten avblåsning Automatisk bundafblæsning Aut. bottom blowdown
    Automatisk sida avblåsning Automatisk sideafblæsning TDS System
    Vattenprov kylare Vandprøve køler Sample cooler
    Modulerande matarvatten reglering Modulerende fødevands regulering Modulating feed water system
    Hög nivå larm Højt-niveau alarm High level alarm
    Själv övervakande hög nivå larm Selv-overvågende højt niveau alarm Self monitoring high level alarm
    Själv övervakande låg nivå larm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm
    TSS säkerhetssystem TSS sikkerheds system TSS safety system
    Prisor Priser Prices
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI BX, SIXEN och GX ångpannor

For ICI BX, SIXEN og GX dampkedler

For ICI BX, SIXEN and GX steam boilers

Automatisk botten avblåsning

Tidsstyrningen för den automatiska botten avblåsning öppnar cykliskt för en pneumatiskt styrd ventil där slam som ansamlas i botten av pannan regelbundet avblåsas.

Avblåsningarnas intervall och varaktighet ställts in på tidsstyrningen beroende på pannans vattenkvalitet.

Systemet eliminerar spillvärme, förbiseende och monotont arbete som vanligtvis kommer med manuell avblåsning.

OBS: Anslutning till tryckluft krävs:

Automatisk bundafblæsning

Tidsstyringen for det automatiske bundafblæsnings system åbner cyklisk for en pneumatisk drevet ventil hvorved slam, der ophobes på bunden af kedlen, regelmæssigt udblæses.

Afblæsningernes interval og varighed indstilles på tidsstyringen afhængigt af kedelvandets kvalitet.

Systemet eliminerer spildvarme, forglemmelser og monotont arbejde, der normalt er forbundet med manuel afblæsning.

OBS: Systemet kræver tilslutning til trykluft:

Automatic bottom blowdown

The Automatic Boiler Blow-down System allows the build-up of sludge in the bottom of the boiler to be flushed regularly by means of a timer which cyclically opens a pneumatically actuated blow-down valve.

Blow-down interval and duration are set by the user according to the water characteristics.

The system avoids wasted heat, repetitive work and omissions, which is often associated with manual blow-down.

NOTE: This system requires compressed air supply.

Funktionellt diagram Principdiagram Function schematic

Standardutrustning

 • 1 manuell avstängningsventil för underhåll
 • 1 snabbverkande avblåsningsventil
  • för BX: Rostfritt stål kolv ventil typ
  • för SIXEN och GX: Gjutstål kulventil
 • 1 pneumatiska ställdon med luft magnetventil, stängt vid strömavbrott
 • 1 programmerbar tidsstyrning monterat i pannans kontrollskåp (vid leverering med panna)

Systemets komponenter

 • 1 manuel afspærringsventil for vedligeholdelse
 • 1 hurtigtvirkende afblæsningsventil
  • For BX: Rustfrit stål stempelventil
  • For SIXEN, GX: Støbestål kugleventil
 • 1 pneumatisk aktivator med elektromagnetisk luftventil, lukker ved strømsvigt
 • 1 programmerbar timer monteret i kedlens kontrolskab (hvis leveret med kedel)

Standard equipment

 • 1 manual isolation valve for maintenance
 • 1 quick action blow-down stop valve
  • for BX: Stainless steel piston type valve
  • for SIXEN and GX: Cast steel wafer type ball valve
 • 1 pneumatic actuator with air solenoid valve, closed on power failure
 • 1 programmable timer in the main control panel (when supplied with boiler)
Aut. botten avblåsning för BX pannor Aut. bundafblæsning for BX kedler Aut. bottom blowdown for BX boilers Aut. botten avblåsning för SIXEN och GX pannor Aut. bundafblæsning for SIXEN og GX kedler Aut. bottom blowdown for SIXEN and GX boilers

Tekniske specifikationer

Tekniska specifikationer

Technical specifications

Magnetventil for luft Magnetventil for luft Air solenoid valve
Elektriskt drivsignal Elektrisk drivsignal Electrical drive signal voltage [v] 24
Anslutningar Tilslutnings dimensioner Connection dimensions Luftintag Luftindtag Air inlet [RG"] ¼"
Luftutlopp Luftudløb Air outlet [RG"] ¼"
Pneumatiska ställdon Pneumatisk aktuator Actuator
Tryckluft anslutning Trykluft tilslutning Air connection dimension [RG"] ¼"
Krävd lufttryck Krævet lufttryk Air pressure required Min Min. Min. [bar] 4
Max Maks. Max. [bar] 10
Luftförbrukning Luft forbrug Air consumption [l/cykel] [l/cykel] [l/cycle] 0,62
Avblåsnings ventil Avblæsnings ventil Blowdown valve
Anslutnings mått: Tilslutnings dimension Connection dimension BX [RG"] ¼"
SIXEN 350-3500 [mm] DN 32
SIXEN 4000-5000, GX [mm] DN 40
Tidrelä styrenhet Tidsrelæ styrenhed Controller unit
Tidsstyrning inställningsområde Tidsindstillings område Timing setting range Intervall varaktighet Ventetid Interval duration [t] 0-12
Avblåsnings tid Afblæsningstid Blowdown duration [s] 0-12

Automatisk bottenavblåsning krävs för 84 timmars obevakad drift i Norge.

Automatisk bottenavblåsning ingår som del av TSS systemet.

Automatisk bundafblæsning kræves for 84 timers u-overvåget drift i Norge.

Automatisk bundafblæsning indgår som del af TSS systemet.

Automatic bottom blowdown is required for 84 hours operation in Norway.

Automatic bottom blowdown is included with the TSS systems.