Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Automatisk botten avblåsning Automatisk bundafblæsning Aut. bottom blowdown
    Automatisk sida avblåsning Automatisk sideafblæsning TDS System
    Vattenprov kylare Vandprøve køler Sample cooler
    Modulerande matarvatten reglering Modulerende fødevands regulering Modulating feed water system
    Hög nivå larm Højt-niveau alarm High level alarm
    Själv övervakande hög nivå larm Selv-overvågende højt niveau alarm Self monitoring high level alarm
    Själv övervakande låg nivå larm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm
    TSS säkerhetssystem TSS sikkerheds system TSS safety system
    Prisor Priser Prices
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI BX, SIXEN och GX ångpannor

For ICI BX, SIXEN og GX dampkedler

For ICI BX, SIXEN and GX steam boilers

Modulerande matarvatten reglering

Modulerende fødevands regulering

Modulating feed water system

Med det modulerande matarvatten system anpassas vattenflödet smidigt för ångförbrukningen. Därmed undvikas svängningar i ång produktionen, vilket ofta förekommer vid standard TILL / FRÅN styrning.

Modulerande matarvattens kontroll rekommenderas alltid när en economiser (rökgasvärmeväxlare) installeras i serie med matarvattensförsörjningen, då den säkrar en minimum cirkulation och härmed en bättre verkningsgrad för economisern.

Vatten nivån i ångpannan övervakas konstant av en kontinuerlig (analog) nivågivare, som är baserad på elektrisk kapacitet. En förstärkare omvandlar uppmätt värde till en proportionell elektrisk strömsignal, som leds in i en elektronisk PID (Proportional-Integral-Derivative) kontrollenhet. Detta genererar en utsignal som styr matarvattnets flöde.

Utöver styrsignalen till matarvatten reglering, genererar kontrollenheten också signaler för låg-nivå varning, högt nivå varning samt tänd/släck signal till pumpstyrningen.

Systemet finns med tre typer av reglerutrustning:

 • Typ A: Med frekvensstyrt varvtalsreglering av den ena (option för båda) av matarvatten pumporna (andra pumpen blir standby-pump med on/off kontroll).
 • Typ B: Med elektro-pneumatiskt modulerande matarvatten ventil.
 • Typ C: Med fullt elektriskt modulerande matarvatten ventil (Kräver inte tryckluft).

Med det modulerende fødevands system tilpasses fødevandsforsyningen glidende til dampforbruget. Herved undgås udsving i dampforsyningen, som ofte forekommer ved standard TIL / FRA styring.

Modulerende fødevands kontrol anbefales altid når en economiser (røggasvarmeveksler) er installeret i serie med fødevandsforsyningen, da den sikrer et stabilt flow og hermed bedre nyttevirkning for economiseren.

Vand niveauet i dampkedlen overvåges konstant af en kontinuert (analog) niveauføler, der er baseret på elektrisk kapacitet. En forstærker konverterer måleværdien til et proportionalt elektrisk strømsignal, som ledes ind i en elektronisk PID (Proportional-Integral-Derivative) kontrol-enhed. Her genereres et udgangssignal, der styrer føde-vandets flow.

Ud over styresignalet til regulering af fødevandet, genererer kontrolenheden også signaler for lavt-niveau varsel, højt-niveau varsel samt standard (ikke-modulerende) tænd/ sluk signal til pumpestyring.

Systemet kan leveres med to typer reguleringsudstyr:

 • Type A: Med frekvensmoduleret hastighedskontrol af en fødevandspumpe (option for to pumper, ellers vil stand-by pumpe have standard TIL / FRA kontrol).
 • Type B: Med elektro-pneumatisk modulerende fødevandsventil.
 • Type C: Med fuldt elektrisk modulerende fødevandsventil (kræver ikke trykluftforsyning).

With the modulating feed water system the feed water flow rate is smoothly matched to the steam demand, thus avoiding cycling of the steam output which occurs with standard on/off control.

A modulating feed water system is recommended when an economizer is fitted in-line with the feed water supply, as this guarantees a minimum water circulation, thus improving the economizer performance.

The water level in the steam boiler is continuously monitored by a capacitor probe positioned in a protective tube. A pre-amplifier converts the electric capacity of the probe into a current signal proportional to the measured level. This signal is transmitted to a PID (Proportional-Integral-Derivative) electronic regulator which processes the signal and outputs a signal which regulates the feed water flow.

In addition to the modulation control signal, the regulator also outputs a low level pre-alarm, a high level pre-alarm and on/off outputs for starting and stopping the feed pump.

The system is available with two types of regulation equipment:

 • Version A: With frequency modulated speed control of one feed water pump (with option for two pumps, otherwise pump no. two will have standard ON/OFF control).
 • Version B: With electro-pneumatic modulating feed water valve.
 • Version C: With fully electric modulating feed water valve (does not require compressed air supply).

Övervakning av vattenstånd Overvågning af vandstand Water level monitoring system

Nivågivare med elektrisk signalförstärkare Niveauføler med elektrisk signalforstærker Capacitance probe with preamplifier
Skyddsrör monterat invändigt i pannan Beskyttelsesrør monteret indvendigt i kedlen Protective tube inside steam boiler
Elektroninsk styrenhet placerad i pannans kontrollpanel Elektronisk styringsenhed placeret i kedlens kontrolpanel Electronic level controller placed in the boilers main control panel

Typ A: Flödeskontroll genom varvtalsreglering av matarvattenpumpen

Type A: Regulering med hastighedskontrol af pumpe

Version A: Regulation with pump speed control

Matarvattensflöde regleras genom varvtalsreglering av den aktiva matarvattenpumpen.

Reservpump behåller vanlig TILL / FRÅN styrning (utan varvtalsreglering) så att den modulerande matarvatten kontroll bortfaller om den primära pumpen inte fungerar.

Som tillval kan båda pumparna utrustas med modulerande styrning.

Systemets komponenter
 • 1 st kapacitiv analog nivågivare med elektrisk signalförstärkare
 • 1 st. frekvensomvandlare ("växelriktare") monterad på huvud matarvattenpumpen (som tillval även monterad på den sekundära pumpen)
 • 1 st elektronisk kontrollbox placerat i pannans kontroll panel

Fødevandsstrømmen styres ved at regulere hastigheden af den aktive fødevandspumpe.

Reserve pumpen bibeholder standard TIL / FRA kontrol (uden hastighedsregulering), således at modulerende fødevands re-gulering bortfalder ved svigt af primær pumpen.

Som alternativt tilvalg kan begge pumper forsynes med modulerende regulering.

Systemets komponenter
 • 1 stk. kapacitiv analog niveauføler med elektrisk signalforstærker
 • 1 stk. frekvens omformer (”inverter”) integreret med den primære fødevandspumpe (som tilvalg tillige monteret på sekundærpumpen)
 • 1 stk. elektronisk kontrolboks placeret i kedlens kontrolpanel

With this system, the feed water flow is controlled by regulating the speed of the duty feed pump.

Standard on/off control is maintained for the standby pump, to be activated in case of duty pump failure.

Optionally the modulating pump control can be supplied for both the duty and the standby pump.

System Components
 • 1 capacitance probe with preamplifier for continuous level monitoring
 • 1 frequency converter (“inverter”) integrated in one feed pump (optionally fitted to stand by pump also)
 • 1 electronic level controller in the main control panel
Pumpvarvtals kontroll (typ A) Pumpe hastighedskontrol (type A) Pump speed control (version A)

Typ B och C: Reglering med modulerande matarvatten ventil

Type B og C: Fødevandsregulering med modulerende fødevandsventil

Version B and C: Regulation with modulating valve

Vattenflödet regleras av en ventil, som är placerad i matarvattens linjen nedströms från matarvattenspumpen.

Pneumatisk ventil (typ B):

Ventilen regleras via en pneumatisk positionskontroll, som är baserad på styrsignalen som genererar en pneumatisk signal till ventilens pneumatiska ställdon, som styr ventilens öppning och stängning.

Elektrisk ventil (typ C):

Ventilen styrs av en elektrisk servomotor.

Den modulerande ventil är försedd med handhjul för manuell drift i nödsituationer och med ändstopp som begränsar stängning för att skydda pumpen

Systemets komponenter
 • 1 st kapacitiv analog nivågivare med elektrisk signalförstärkare
 • 1 st två-ports modulerande kontroll ventil med elektrisk eller pneumatisk ställdon
 • 2 st avspärrningsventiler
 • 1 st by-pass ventil (endast om måttet är olik från avluftningsventilen)
 • 1 st avluftningsventil (endast för pneumatisk ventiltyp)
 • 1 st elektroninsk kontrollbox placerat I pannans kontroll panel

Fødevandsstrømmen reguleres af en ventil, som er placeret i fødevandslinjen nedstrøms fra fødevandspumpen.

Pneumatisk ventil (type B):

Ventilen reguleres vha. en pneumatisk positions-kontrol, der baseret på styresignalet genererer et pneumatisk signal til ventilens pneumatiske aktuator, der styrer ventilens åbning og lukning.

Elektrisk ventil (type C):

Ventilen styres af en elektrisk servomotor.

Den modulerende ventil er forsynet med håndhjul for manuel betjening i nødsituationer samt med endestop til forhindring af fuldstændig lukning (for beskyttelse af pumpe).

Systemets komponenter
 • 1 stk. kapacitiv analog niveauføler med elektrisk signalforstærker
 • 1 stk. to-ports modulerende kontrol ventil med elektrisk eller pneumatisk aktuator
 • 2 stk. afspærringsventiler
 • 1 stk. by-pass ventil ventil (kun hvis dimensionen er forskellig fra udluftningsventilen)
 • 1 stk. udluftningsventil (blødeventil) (kun for type B)
 • 1 stk. elektronisk kontrolboks placeret i kedlens kontrolpanel

Feed water flow is controlled by a modulating valve positioned in-line and downstream of the feed water pump.

Pneumatic valve (version B):

The valve is regulated by a positioning device, which converts the input analog signal into a pneumatic signal that is transmitted to the actuator of the valve to regulate its opening or closing.

Electric valve (version C):

The valve is regulated by an electric servomotor

The modulating valve is equipped with hand wheel for manual operation in emergency situations and with an end-run limiting the closing to protect the pump.

System Components
 • 1 capacitance probe with preamplifier for continuous level monitoring
 • 1 two-port modulating control valve with pneumatic or electric actuator
 • 2 isolating valves
 • 1 bypass valve (only if the dimension is different from bleed valve)
 • 1 bleed valve (only for pneumatic version)
 • 1 electronic level controller placed in the boilers main control panel
Matarvatten reglering med modulerande ventil (typ B visas) Regulering med modulerende fødevandsventil (type B vist) Valve operated modulating feed water control (version B shown)

Sammansättningen av matar vatten reglering med modulerande matarvatten ventil (typ B) Opbygning af fødevandsregulering med modulerende fødevandsventil (type B) Assembly of valve operated modulating feed water control system (version B)

(Utförande med pneumatisk ventil visad) (Version med pneumatisk ventil vist) (Version with pneumatic valve shown)

Trycklufts filter med manometer Trykluft filter med manometer Compressed air filter with manometer
Pneumatiskt ställdon Pneumatisk aktuator Pneumatic actuator
Ventil växla Ventil omskifter Valve switch
Avspärrningsventiler Afspærrings ventiler Isolating valves
Avluftningsventil (endast för pneumatisk ventiltyp) Blødeventil (kun for pneumatisk system) Bleed valve (only for pneumatic system)
Bypass ventil (ingår endast om måttet är olik från avluftningsventilen) Bypass ventil (kun inkluderet hvis dimension er forskellig fra blødeventilen) Bypass valve (included only if the dimension is different from bleed valve)