Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Automatisk botten avblåsning Automatisk bundafblæsning Aut. bottom blowdown
    Automatisk sida avblåsning Automatisk sideafblæsning TDS System
    Vattenprov kylare Vandprøve køler Sample cooler
    Modulerande matarvatten reglering Modulerende fødevands regulering Modulating feed water system
    Hög nivå larm Højt-niveau alarm High level alarm
    Själv övervakande hög nivå larm Selv-overvågende højt niveau alarm Self monitoring high level alarm
    Själv övervakande låg nivå larm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm
    TSS säkerhetssystem TSS sikkerheds system TSS safety system
    Prisor Priser Prices
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI BX, SIXEN och GX ångpannor

For ICI BX, SIXEN og GX dampkedler

For ICI BX, SIXEN and GX steam boilers

Automatisk sida avblåsning

TDS (”Total Dissolved Solids”) sida avblåsnings-systemet reglerar halten av lösta salter i pannvattnet och begränsar det till en inställd max värde. Detta undviker förorening av ångan och botten avblåsning kan minimeras.

Systemet finns i två storlekar:

TDS Inline används för lågtrycks ångpannor med kapacitet på upp till 1000 kg/t och för högtryckspannor upp till 2000 kg/t (dvs. upp til ICI pann typ BX 600, SIXEN 2000 eller GX 1200)

Automatisk sideafblæsning

TDS (”Total Dissolved Solids”) sideafblæsningssystemet regulerer indholdet af opløste salte i kedelvandet og begrænser det til en indstillet maks. værdi. Herved undgås forurening af dampen og bundafblæsning kan minimeres.

Systemet findes i to størrelser:

TDS Inline benyttes for lavttryks dampkedler med kapacitet op til 1000 kg/t og for højttryks kedler op til 2000 kg/t (dvs. op til ICI kedel type BX 600, SIXEN 2000 eller GX 1200)

TDS System

The T.D.S. ("Total Dissolved Salts") automatic Control System limits the amount of dissolved salts and minerals contained in the boiler water to a pre-set level, thus avoiding carryover due to excessively high TDS levels and minimizing the amount of blowdown required.

The system is available in two sizes:

TDS Inline is recommended up to steam capacity of 1000 kg/h at low pressure or 2000 kg/h at high pressure (up to ICI boiler type BX 600, SIXEN 2000 or GX 1200)

Sida avblåsning - inline version Sideafblæsning - inline version TDS - inline version

TDS (inline version) TDS (inline version) TDS (inline version)

Systemet består av utrustning monterat in-line och ansluten till pannan precis under vattenytan. Det fungerar genom regelbundet att öppna avblåsningsventilen så att en exakt doserad vattenmängd matas till konduktivitets givaren, som är placerat i en mätkammare i serie med ventilen.

Givaren mäter den elektriska ledningsförmågan i pannvattnet. Detta värde är en direkt representation av koncentrationen av upplösta salter. Det uppmätta värdet jämförs med det värde som ställts in i regulatorn. Om värdet efter avblåsnings intervallet är under den inställda gränsen, stängs ventilen. Om inte, fortsätter mätnings / avblåsning cykeln tills det uppmätta värdet ligger inom gränsen.

Systemet består af udstyr monteret inline til kedlen lige under vandoverfladen. Det fungerer ved at åbne afblæsningsventilen med jævne mellemrim, således at en nøjagtigt doseret vandmængde ledes til ledningsevne føleren, som er placeret i et målekammer i serie med ventilen.

Føleren måler den elektriske ledningsevne af kedelvandet. Denne værdi er en direkte repræsentation af koncentrationen af opløste salte. Måleværdien sammenlignes med den indstillede værdi i kontrolenheden. Hvis værdien efter afblæsningsintervallet er under den indstillede grænse, lukkes ventilen. Hvis ikke, fortsættes målings- og afblæsnings cyklen indtil måleværdien er inden for grænseværdien.

The system contains an inline kit connected to the steam boiler just below the water level. It works by opening the exhaust valve at regular intervals so that a precise amount of water reaches the conductivity probe located in the measurement chamber in-line with the drain valve.

The probe measures the electrical conductivity of the boiler water, the value of which is directly related to the concentration of dissolved salts. The measured value is compared to the set value of the control unit. If, at the end of discharge interval, the value is below the threshold, the valve closes. If above, the system continues to repeat the discharge cycle until the measured value returns within limits.

System Components Systemets komponenter Systemets komponenter

Avstängningsventil (2 st)

Sil

Konduktivitetselektrod

Mätkammare

Elektromagnetiska avblåsningsventil

Backventil

Elektronisk styrenhet installerad i pannans styrpanel
installerad i pannans styrpanel

Inlopp från panna

Afblåsning utlopp

Afspærringsventil (2 stk.)

Filter

Ledningsevne føler

Målekammer

Elektromagnetisk afblæsnings ventil

Envejsventil

Elektronisk styresystem
Installeret i kedlens kontrolpanel

Indløb fra kedel

Afblæsnings udløb

Shut-off valve (2 pcs.)

Filter

Conductivity probe

Measurement chamber

Blowdown solenoid valve

Check valve

Electronic controller
Installed in the main boiler control panel

Inlet from boiler

Blowdown exhaust

Funktionellt diagram Principdiagram Function schematic
Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical specifications
Sida avblåsning - inline version Sideafblæsning - inline version TDS inline
Konduktivitets sensor typ: Ledningsevne føler type: Probe type: Spirax Sarco Inline sensor kit Spirax Sarco inline føler sæt Spirax Sarco inline probe set
Avblåsnings anslutning: Afblæsnings tilslutning: Blowdown connection: ["RG] ½"
Max tryck: Maks. tryk: Max. pressure: [bar] 14
Max avblåsnings flöde: Maks. afblæsnings flow: Max. purge flow: [kg/t] [kg/t] [kg/h] 590
Konduktivitet mätområde: Ledningsevne måleområde: Conductivity measure range: Min Min. Min. [μS/cm] 10
Max Maks. Max. 9990

Sida avblåsning - nedsänkt version Sideafblæsning - neddykket version TDS - immersed version

TDS (nedsänkt, pneumatiska version) TDS (neddykket, pneumatisk version)) TDS (immersed, pneumatic version)

Systemet mäter kontinuerligt vattnets elektriska ledningsförmåga, som är ett direkt uttryck för mängden av lösta salter. Om värdet är högre än den inställda gräns, öppnar en avblåsnings ventil tills det aktuella värdet är återigen under gränsen.

Mätning och avblåsning göras just under vattenytan, där koncentrationen normalt är högst.

Nedsänkt version av TDS-system finns i elektriska / pneumatiska drivna och rent eldriven version. För system med annan tryckluftsdriven utrustning rekommanderas pneumatiska version. Det gäller till exempel för pannor med TSS.

Systemet måler kontinuerligt vandets elektriske ledningsevne, som er et direkte udtryk for mængden af opløste salte. Hvis den målte værdi er højere end den indstillede grænseværdi, åbnes en afblæsningsventil indtil den målte værdi igen er under grænseværdien.

Måling og afblæsning foretages lige under vandoverfladen, hvor koncentrationen normalt er højest.

Neddykket version af TDS systemet findes i elektrisk/ pneumatisk drevet og rent elektrisk drevet version. For anlæg med øvrigt trykluftdrevet udstyr anbefales altid trykluftdrevet TDS version (dette gælder f.eks. for kedler med TSS).

The system continuously measures, just below the water surface level, the water´s electrical conductivity which is directly related to the TDS level. This measured value is compared with the set point. If it is higher, a blowdown valve is opened until the measured value drops below the set point

The immersed TDS version is available in pneumatic and electrical version. If compressed air is available, the pneumatic version is always recommended (for example for boilers with TSS).

OBS: För den pneumatiska version av TDS systemet krävs anslutning till tryckluft. OBS: Den pneumatiske version af TDS systemet kræver tilslutning til trykluft. NOTE: The pneumatic version of the TDS System requires compressed air supply.
System Components Systemets komponenter Systemets komponenter

Konduktivitetselektrod
Med integrerad temperaturgivare och kompensation för skalning

Avstängningsventil, gjutjärn

Luft magnetventil (endast pneumatiska version)

Avblåsningsventil i gjutstål
Med pneumatiska eller elektrisk ställdon (pneumatiska visad)
Ventilen stänger på strömavbrott och tryckluft avbrott

Backventil, gjutstål<

Elektronisk styrenhet
Med elektrod rengörings funktion
Installerad i pannans kontrollskåp

Afblåsning utlopp

Ledningsevne føler
Med integreret temperaturføler og tilkalkningskompensering

Afspærringsventil i støbejern

Elektromekanisk luftventil (kun for pneumatisk version)

Afblæsnings ventil i støbestål
Med pneumatisk eller elektrisk aktuator (pneumatisk vist)
Ventilen lukker ved strøm- og trykluftsvigt

Envejsventil i støbestål

Elektronisk styresystem
Med føler rengørings funktion
Installeret i kedlens kontrolskab

Afblæsnings udløb

Conductivity probe
With integral temperature sensor and compensation for scaling

Isolating valve, cast iron gland sealed type

Air solenoid valve (only pneumatic version) Blowdown valve, cast steel body
With pneumatic or electric actuator (pneumatic shown)
Closes on power failure

Check valve, cast steel disk type

Electronic controller
With probe cleaning function
Installed in the main control panel

Blowdown exhaust

Funktionellt diagram Principdiagram Function schematic
Tekniska specifikationer
Tekniske specifikationer
Technical specifications
Sida avblåsning - nedsänkt version Sideafblæsning - neddykket version TDS immersed
Konduktivitets sensor typ: Ledningsevne føler type: Probe type: Oberoende TDS system: Selvstændigt TDS system: Independant TDS system: Spirax-Sarco nedsänkt givare och separat temperaturkompensering Spirax-Sarco neddykket føler og separat temperatur kompensering Spirax-Sarco immersed probe and separate temperature compensation
Med TSSL system: Med TSSL system: As part of TSSL system: Spirax Sarco Inline sensor kit Spirax Sarco inline føler sæt Spirax Sarco inline probe set
Med TSSH system: Med TSSH system: As part of TSSH system: Gestra nedsänkt givare och separat temperaturkompensering Gestra neddykket føler og separat temperatur kompensering Gestra immersed prope and separate temperature compensation
Avblåsnings anslutning: Afblæsnings tilslutning: Blowdown connection: [mm] DN 20
Konduktivitet mätområde: Ledningsevne måleområde: Conductivity measure range: Min Min. Min. [μS/cm] 10
Max Maks. Max. 9990
(Endast pneumatiska version:) (Kun for trykluftdrevet version:) (Only pneumatic version:)
Truckluftanslutning: Trykluft tilslutning: Air connection: [RG"] ½"
Krävd lufttryck: Krævet lufttryk: Air pressure required: Min Min. Min. [bar] 3
Max Maks. Max. 6
Luftförbrukning Luft forbrug Air consumption [l/cykel] [l/cykel] [l/cycle] 0,33 0,33 0.33

TDS system krävs för 84 timmars obevakad drift i Norge.

TDS systemet kræves for 84 timers u-overvåget drift i Norge.

The TDS system is required for 84 hours operation in Norway.

TDS system ingår som del av TSS systemet.

TDS systemet indgår som del af TSS systemet.

The TDS system is included with the TSS systems.