Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Fördelar Fordele Features
    Val av panna och varmtvatten beredare Valg af kedel og varmtvandsbeholder Choose boiler and calorifier model
    Utrustning och uppbyggnad Udstyr og opbygning Components and design
    Värmeväxlare Varmeveksler Central heat exchanger
    Kaskadinstallation Kaskadeopstilling Cascaded configuration
    Kaskad dimensionering Kaskade dimensionering Cascade sizing
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical specifications
    Mått Mål Dimensions
    Principskissar Principdiagrammer Functional diagrams
    Reglering Styring Control
    Reservdele Reservedele Spare Parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell TopLine

Model TopLine

Model TopLine

(This page is not available in english language)

Dimensionering av kaskadanläggning

Dimensionering af kaskadeanlæg

Exempel på kaskadinstallation
(Forenade Bil i Malmö)
Eksempel på kaskadeinstallation
(Forenade Bil i Malmø)

En kaskadinstallation är uttryck för en sammankoppling av flera gaspannor, som tillsammans täcker det totala värmebehovet. Det är en optimal typ av värmeanläggning där där pannans verkningsgrad och därmed gasförbrukningen hela tiden anpassas till det aktuella värmebehovet.

Anläggningsstorlek

Välj anläggningsstorlek utifrån husets behov av värmeeffekt (panneffekt) och varmvatten. Tag hänsyn till, att hela egendomen ska kunna värmas till en önskad komfort temperatur under alla förhållanden (t ex 21 grader inomhus vid minus 12 grader utomhus).

Varmt vatten

Förutom värme kan en kaskadinstallation leverera allt det varmtvatten, som det finns användning för endast genom att använda en laddpump och en tillhörande varmvattensensor. På detta sätt produceras också det varma duschvatten optimalt i kaskad.

Uppställning

Kompletta kaskadstativ levereras till uppställning på rad (typ TL) eller uppställning rygg mot rygg (typ TR).

En kaskadeinstallation er udtryk for en sammenkobling af flere gaskedler, som tilsammen dækker det totale varmebehov. Det er en optimal type varmeanlæg, hvor kedeludnyttelsen og dermed gasforbruget hele tiden tilpasses det aktuelle varmebehov.

Anlægsstørrelse

Vælg anlægsstørrelsen ud fra husets behov for varmeeffekt (kedelydelse) og varmtvand. Tag højde for, at hele ejendommen skal kunne holdes opvarmet til en ønsket komforttemperatur under alle forhold (f.eks. 21 grader indetemperatur ved minus 12 grader udetemperatur).

Varmt vand

Ud over varme kan en kaskadeinstallation levere alt det varme vand, der er brug for blot ved at anvende en ladepumpe og en tilhørende varmtvandssensor. På den måde produceres også det varme brugsvand optimalt i kaskade.

Opstilling

Komplette kaskadestativer leveres til rækkeopstilling (type TL) eller opstilling ryg-mod-ryg (type TR).

Kaskadestativ Kaskadestativer
Stativ typ Stativ type Längd Længde (1) Anslutnings dimensioner Tilslutnings dimensioner Stativ artikelnummer Stativ varenummer
Gasrör Gasrør Fram och retur Frem og retur Fördelarrör Fordelerrør
[mm] ["] [mm] ["]
Uppställning på rad (typ TL): Opstilling i række (type TL):
TL 1 (2) 1100 2 " NV65 2 1/2 " NE 84211
TL 2 (2) 1625 2 " NW65 2 1/2 " NE 84212
TL 3 (2) 2150 2 " NW65 2 1/2 " NE 84213
TL 4 (2) 2765 2 " NW80 3 " NE 84214
TL 5 (2) 3370 2 1/2 " NW100 4 " NE 84215
TL 6 3895 3 " NW100 4 " NE 84216
TL 7 4420 3 " NW100 4 " NE 84217
TL 8 4985 3 " NW100 4 " NE 84218
Uppställning rygg mot rygg (typ TR): Opstilling ryg mod ryg (type TR):
TR 2 (2) 1100 2 " NW65 2 " NE 84222
TR 3 (2) 1715 2 " NW80 3 " NE 84223
TR 4 (2) 1715 2 " NW80 3 " NE 84224
TR 5 (2) 2320 3 " NW100 4 " NE 84225
TR 6 2320 3 " NW100 4 " NE 84226
TR 7 2845 3 " NW100 4 " NE 84227
TR 8 2845 3 " NW100 4 " NE 84228

Note (1): Inklusive rakt fördelarrör
Note (2): Lagerförs

Note (1): Inklusiv lige fordelerrør
Note (2): Lagerføres

Höjd på alla stativ inklusive pannor: 1 710 mm
Djup på alla TL stativ inklusive pannor: 595 mm
Djup på alla TR stativ inklusive pannor: 1 030 mm

Kaskadstativ levereras inklusive:

  • Gasrör
  • Rör för framlopp och retur
  • Fördelarrör
  • Alla nödvändiga ventiler för pannorna
  • Anpassad isolering till rör och fördelarrör

Højde på alle stativer inklusive kedel: 1.710 mm
Dybde på alle TL stativer inklusive kedler: 595 mm
Dybde på alle TR stativer inklusive kedler: 1.030 mm

Kaskadestativ leveres inklusive:

  • Gasrør
  • Rør for fremløb og retur
  • Fordelerrør
  • Alle nødvendige ventiler for kedler
  • Færdigstøbte isoleringsskåle til rør og fordelerrør

Gaskitt

Vid kaskadinstallationer levereras ett gaskitt, som består av gasfilter, gasregulator och kulventil.

Gaskittet levereras som standard för naturgas men ett special kitt för LPG (propangas) kan levereras som ett alternativ.

Styrning

Till kaskaduppställningar har Nefit utveckalat styrningssystem, som övervakar pannan och cirkulationspumpar och garanterar en optimal användning av kaskaden.

Val av pannor

Gaskit

Ved kaskadeinstallationer medleveres et gaskit, der består af gasfilter, gasregulator og kuglehane.

Gaskittet leveres som standard til naturgas, men specialkit til LPG (propangas) kan leveres som alternativ.

Styring

Til kaskadeopstillinger har Nefit udviklet styringssystemer, som overvåger kedler og cirkulationspumper og sørger for en optimal udnyttelse af kaskaden.

Valg af kedler

Konfigurering av kaskad systemet Konfiguration af kaskade anlæg
Pann effekt Kedel ydelse Varmvatten förbrukning Varmtvands forbrug Antal TopLine 80 Antal TopLine 100 Stativ typ Stativ type Gasförbrukning Gasforbrug Gaskit artikelnummer Gaskit varenummer
[kW] [m3/t] [m3/t]
80 3,6 1 - TL1 9,9 M2115
100 4,3 - 1 11,5
160 7,2 2 - TL2, TR2 19,9
180 7,9 1 1 21,6
200 8,6 - 2 23,0
240 10,6 3 - TL3, TR3 29,8 M2116
260 11,5 2 1 31,6
280 12,2 1 2 33,3
300 12,9 - 3 35,1
340 15,1 3 1 TL4, TR4 41,5 M2117
360 15,8 2 2 42,7
380 16,5 1 3 45,0
400 17,2 - 4 46,8
440 19,4 3 2 TL5, TR5 53,2
460 20,1 2 3 55,0
480 20,8 1 4 56,7
500 21,5 - 5 58,5
520 23,0 4 2 TL6, TR6 63,1 M2118
540 23,7 3 3 64,9
560 24,4 2 4 66,7
580 25,1 1 5 68,4
600 25,8 - 6 70,2
620 27,3 4 3 TL7, TR7 74,8
640 28,0 3 4 76,6
660 28,7 2 5 78,4
680 29,4 1 6 80,1
700 30,1 - 7 81,9
720 31,6 5 4 TL8, TR8 86,5
740 32,3 3 5 88,3
760 33,0 2 6 90,1
780 33,7 1 7 91,8
800 34,3 - 8 93,6