Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Fördelar Fordele Features
    Val av panna och varmtvatten beredare Valg af kedel og varmtvandsbeholder Choose boiler and calorifier model
    Utrustning och uppbyggnad Udstyr og opbygning Components and design
    Värmeväxlare Varmeveksler Central heat exchanger
    Kaskadinstallation Kaskadeopstilling Cascaded configuration
    Kaskad dimensionering Kaskade dimensionering Cascade sizing
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical specifications
    Mått Mål Dimensions
    Principskissar Principdiagrammer Functional diagrams
    Reglering Styring Control
    Reservdele Reservedele Spare Parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell TopLine

Model TopLine

Model TopLine

Reglering Styring Control system

Reglering av panna Kedelstyring Boiler control system

ModuLine 400 pannstyrnings modul
Termostaten består av en väggpanel inomhus och en avkännare utomhus, som tillsammans reglerar värmen efter bostadens uppvärmningsbehov.
ModuLine 400 kedelstyrings modul
Termostaten består af et indendørs vægpanel og en udendørs temperaturføler, som tilsammen regulerer varmen efter hjemmets varmebehov.

Benämnning Benævnelse Designation Varunummer Varenummer Product code
Nefit ModuLine 400 Nefit ModuLine 400 Nefit ModuLine 400 NE86501

(This page is currently not available in english language)

NEFIT TopLine är en modulerande gaspanna. Modulering innebär att pannans kapacitet anpassas efter ditt värmebehov. Effekten kan regleras från 20% upp till 100% i effektområdet och därför produceras aldrig någon överflödig värme.

Den mikroprocessorbaserade ModuLine 400 värmestyrning för Milton TopLine pannorna styrs av framloppstemperaturen och ute temperaturen, eventuellt också rums temperaturen om det önskas.

För god modulering och bästa värmeekonomi rekommenderar vi NEFIT ModuLine reglersystem, som optimalt reglerar NEFIT TopLine gaspannan. ModuLine möjliggör en extra energibesparing på upp till 12% i förhållande till en icke modulerande panna.

ModuLine 400 levereras som standard med alla Milton TopLine pannor.

NEFIT TopLine er en modulerende gaskedel. Modulering betyder at kedlens kapacitet tilpasser sig efter dit varmebehov. Kedeleffekten rguleres automatisk mellem 20 % og 100 %, og derfor produceres der aldrig overflødig varme.

Den mikroprocessorbaserede ModuLine 400 varmestyring for Milton TopLine kedlerne er baseret på på fremløbstemperaturen og udetemperaturen - eventuelt også rumtemperaturen, hvis det ønskes.

For god modulation og bedste varmeøkonomi anbefaler vi NEFIT ModuLine styringssystem, der rugulerer NEFIT TopLine gaskedlen optimalt. ModuLine muliggør ekstra energibesparelse på op til 12% sammenlignet med en ikke-modulerende kedel.

ModuLine 400 leveres som standard sammen med alle Milton TopLine kedler.

Med ECO-funktionen styrs värmeproduktionen med exakthet efter önskat behov. Tiduret gör det möjligt att sänka temperaturen under valda tider på dygnet.

Med ECO-funktionen styres värmeproduktionen nøjagtigt efter det ønskede behov. Tidsuret gør det muligt at sænke temperaturen på udvalgte tider i døgnet.

Styrning vid rumtemperatur

Styrenheten lär känna huset, tar hänsyn till den aktuella rumstemperaturen och gör korrektioner för att uppnå den önskade inställningen. Systemet modulerar pannan –dvs. reglerar panneffekten – så att den alltid är anpassad till det aktuella värmebehovet.

Styring ved rumtemperatur

Styresystemet lærer huset at kende, tager hensyn til den aktuelle rumtemperatur og foretager korrektioner for at opnå den ønskede indstilling. Systemet modulerer kedlen - dvs. regulerer op eller ned for kedeleffekten - sådan at den altid er tilpasset det aktuelle varmebehov.

Styrning vid utetemperatur

Här styrs pannan med hjälp av en signal från en utegivare och modulerar pannan efter inprogrammerad klimatdata, som självklart kan intrimmas individuellt efter behov.

Styring ved udetemperatur

Her styres kedlen ved hjælp af signal fra en udetemperatur føler og modulerer kedlen efter indprogrammerede klima-data, der selvfølgelig kan justeres individuelt efter behov.

Tids-styrning

Oavsett den valda styrningsformen för normal drift, kan husets värmesystem alltid tidstyras för t ex dag- / natt- /semestersänkning osv.

Tids-styring

Uanset den valgte styringsform for normal drift, kan husets varmesystem altid tids-styres med f.eks. dag-/ nat sænkning, ferie-sænkning osv.

MM 10 utökad pannstyrnings modul MM 10 udvidet kedelstyrings modul

Styrning av extra värmesystem Styring af udvidet varmesystem

Pannmodul MM 10 kan användas i kombination med Milton gaspannor med Moduline 400 styrning för reglering av en extern blandkrets (golvvärme eller liknande).

När MM 10 modulen installeras, kommer där i Moduline 400 styrningen framträda en extra värmekrets, som kan ställas in för tre olika värmekurvor.

MM 10 modulen levereras inklusive framledningsgivare med 230 V anslutningar.

Kedelmodul MM 10 kan benyttes i kombination med Milton gaskedler med ModuLine 400 styring til regulering af en ekstern blandekreds (gulvvarme eller lignende).

Når MM 10 modulet installeres, vil der i ModuLine 400 styringen fremkomme en ekstra varmekreds, som kan indstilles til tre forskellige varmekurver.

MM 10 modulet leveres inklusive fremløbsføler med 230 V tilslutninger.

Benämnning Benævnelse Designation Varunummer Varenummer Product code
Nefit MM 10 modul Nefit MM 10 modul Nefit MM 10 unit NE86601

Styrning av kaskadanläggning Styring af kaskadeanlæg

För kaskad anläggning (se Kaskadinstallation) används CM 4400 kaskadstyrning. Den är baserad på en modulerande väderberoende styrning med utegivare. Detta innebär att kaskadstyrningen beräknar den nödvändiga effekten på basis av den önskade och den uppmätta tilloppstemperaturen. Kaskadstyrningen kan också kopplas till ett externt 0-10 volt signal (CTS). Vid varmvattensproduktion kan alla pannorna tillverka varmt vatten. Kaskadstyrningen fördelar belastningen på alla pannorna.

For kaskade anlæg (se Kaskadeopstilling) benyttes CM 4400 kaskadestyring. Den bygger på en modulerende vejrafhængig regulering med udeføler. Dette betyder, at kaskadestyringen beregner den nødvendige effekt på basis af den ønskede og den målte fremløbstemperatur. Kaskadestyringen kan også kobles til et eksternt 0-10 volt signal (CTS). Ved varmtvandsproduktion kan alle kedlerne producere varmt vand. Kaskadestyringen fordeler belastningen på alle kedlerne.

Styrning och VVB utrustning för kaskadanläggning Styring og VVB udstyr for kaskadeanlæg
Type Type Type Varunummer Varenummer Product code Benämnning Benævnelse Designation
RCC NE86580 RCC-modul till kaskad och CTS RCC-modul til kaskade og CTS
CM4400 NE84314 Kaskadstyrning för 2-4 pannor Kaskadestyring for 2 - 4 kedler
Temperatursensor NE84315 Temperatursensor inkl ficka Temperatursensor inkl. dyklomme
Temperatursensor NE85399 Temperatursensor för varmvattensberedare med 5 m ledning Temperatursensor for varmtvandsbeh. med 5 m ledning

Tappat bort din handbok? Mistet din brugervejledning?

Klicka här för att hämta dokumentationen för TopLine gaspannor

Klik her for at hente al dokumentation for Milton TopLine Gaskedler.