Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Fördelar Fordele Features
    Val av panna och varmtvatten beredare Valg af kedel og varmtvandsbeholder Choose boiler and calorifier model
    Utrustning och uppbyggnad Udstyr og opbygning Components and design
    Värmeväxlare Varmeveksler Central heat exchanger
    Kaskadinstallation Kaskadeopstilling Cascaded configuration
    Kaskad dimensionering Kaskade dimensionering Cascade sizing
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical specifications
    Mått Mål Dimensions
    Principskissar Principdiagrammer Functional diagrams
    Reglering Styring Control
    Reservdele Reservedele Spare Parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell TopLine

Model TopLine

Model TopLine

(This page is not available in english language)

Värmeväxlare - Robust TopLine teknologi

Varmeveksler - Robust TopLine teknologi

Värmeväxlaren i Milton TopLine Varmeveksleren i Milton TopLine

Den suveräna kondenserande gaspannan

Den suveræne kondenserende gaskedel

Med grundlighet, pålitlighet och beprövad teknologi har Nefit utvecklat och producerat den suveräna kondenserande Milton TopLine-pannan. Hög värmekomfort, hög varmvattenkomfort, låg ljudnivå, energisnål, användarvänlig, pålitlig ...I alla aspekter en förstklassig gaspanna.

Du får en överblick när du tittar i motorrummet. Som ett resultat av patenterad teknologi från Nefit är Milton Topline den mest överlägsna, när det gäller pålitlighet och säkerhet. Den är den mest robusta kondenserande gaspannan på marknaden.

Med grundighed, pålidelighed og gennemprøvet teknologi har Nefit udviklet og produceret den suveræne kondenserende Milton TopLine kedel. Høj varmekomfort, høj varmtvandskomfort, lavt lydniveau, energibesparende, brugervenlig, pålidelig ...I enhver henseende en førsteklasses gaskedel.

Du får et overblik, når du kigger indenfor. Som et resultat af patenteret teknologi fra Nefit er Milton TopLine den mest overlegne, når det gælder pålidelighed og sikkerhed. Det er den mest robuste kondenserende gaskedel på markedet.

'Motorn' i TopLine

'Motoren' i TopLine

Bilindustrin föredrar aluminium till motorerna. I gaspannan är värmeväxlaren ”motorn”, så det är ingen tillfällighet att den i Topline är utförd i silicium-aluminium. Detta material har i mer än 25 år visat sitt värde.

Aluminium ger den bästa värmeöverföringen och bästa hållbarheten, som förbättras ytterligare med hjälp av en plasmapolymer beläggning.

De övriga komponenterna i TopLine är också framställda av kvalitetsmaterial.

I bilindustrien er aluminium det foretrukne materiale til motorer. I en gaskedel er varmeveksleren 'motoren', så det er ikke tilfældigt, at den i TopLine er udført i silicium-aluminium. Dette materiale har i mere end 25 år vist sin værdi.

Aluminium giver den bedste varmeoverføring og bedste holdbarhed, der yderligere forbedres ved hjælp af en plasmapolymer belægning.

De øvrige komponenter i TopLine er ligeledes fremstillet af kvalitetsmaterialer.

Genialt och patenterad växlarrör Genialt og patenteret vekslerrør

Milton är känt för att le­ve­rera kvali­tets­pan­nor till den sven­ska mark­naden. Pan­nan till­verkas av den hol­ländska fir­man Nefit, som nu har ut­veck­lat ett väx­lar­rör, som för­bät­trar värme­över­föringen. Det gör pan­norna mer effek­tiva och min­dre energi- och plats­krä­vande. Milton er kendt for at levere kvali­tets­gas­kedler til det sven­ske mar­ked. De frem­stilles af det hol­landske firma Nefit, som nu har ud­vik­let et veks­ler­rør, der for­bedrer varme­over­førslen, så ked­lerne bliver mere effek­tive og mindre energi- og plads­krævende.

Växlarröret är konstruerat för högeffektiv värmetransport med sin invändiga skruvform och de utvändiga flänsarna. Vekslerrøret er konstrueret for højeffektiv varmetransport med sin indvendige "riffelgang" og de udvendige ribber.

An­led­ningen till att Milton nu kan er­bju­da de nya TopLine pan­norna från 15 till 100 kW, är bl a utveck­lingen av de spe­ciellt vridna väx­lar­rrören.

Rören är ut­rus­tade med en myc­ket stor värme­trans­por­te­rande yta p g a de spiral­formade väx­lar­rören, och själva röret är vridet – "twisted", så att det upp­står en "rif­fel­gång" i röret. Det be­ty­der, att gennom­lopps­vattnet virv­lar runt och där­med upp­värms mer ef­fek­tivt av den kraf­tiga brän­nare, som skickar ner vär­men i pannan. Rören är till­ver­kade av alu­minium och är ytter­li­gare yt­be­hand­lade med en plasma­po­ly­mer, som skyd­dar dem mot kor­ro­sion. Det ger en läng­re livs­längd och ett mi­n­imum av under­håll.

Bag­grunden for, at Milton nu kan tilbyde de nye TopLine gas­kedler fra 15 til 100 kW, er blandt andet udvik­lingen af de helt spe­cielle drejede veksler­rør.

Rørene er dels forsynet med en meget stor varme­trans­por­terende over­flade på grund af den spiral­formede ribbe, og så er selve røret snoet/­drejet - ”twisted”, så der nær­mest frem­kommer en "rif­fel­gang"" inde i røret. Det betyder, at gennemløbsvandet hvirvles rundt og dermed opvarmes mere effektivt af den kraftige brænder, som sender varmen ned i kedlen. Rørene er fremstillet af aluminium og er endvidere overfladebehandlet med en plasmapolymer, som sikrer dem mod korrosion. Det betyder lang levetid og et minimum af vedligeholdelse.

Schematisk ritning av Milton TopLine pannan. Opbygningen af Milton TopLine
De skru­vade fläns­rö­ren gör de nya TopLine pan­norna mer kom­pak­ta och effek­tiva. De effek­tive "twistede" veksler­rør gør de nye TopLine kedler mere kompakte og højt­ydende.