Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Referensanläggningar Referenceanlæg Reference projects

Utvalda referensanläggningar med Milton produkter

Udvalgte referenceanlæg med Milton produkter

Selected reference plants with Milton products

I listan nedan finns korta beskrivningar för utvalda anläggningar med Milton produkter.

Anläggningarna är listat efter effekt.

I det følgende er listet korte beskrivelser for udvalgte anlæg, hvor der indgår produkter leveret af Milton Sverige AB.

Anlæggene er listet efter effekt.

Below is listed short descriptions of selected reference plants with components supplied by Milton Sverige AB.

The projects are listed by heat effect.

Filter Filter Filter

Listan är filtrerad Listen er filtreret The list is filtered

Dölj filter ... Skjul filter ... Hide filter ...

Välj vilka anläggningar som ska visas: Vælg hvilke anlæg, der skal vises i listen: Choose which plants to include in the list:

AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt typ:
Installatör:
Min effekt:
kW
Max effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt type:
Installatør:
Min. effekt:
kW
Max. effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Product type:
Installer:
Min. output:
kW
Max. output:
kW
 
 

Låg tryck ånganläggning Lavtryk dampanlæg Low pressure steam plant

Låg tryck ångpanna för rengöring Lavtryks dampanlæg for rengøring Low pressure steam plant for cleaning
Plats:Lokation:Location: Unicon, Sjursøya, Oslo, Norge Unicon, Sjursøya, Oslo, Norge Unicon, Sjursøya, Oslo, Norway
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Tratec Peder Halvorsen AS
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI BX 1200, 1 bar låg trycks ångpanna lavtryks dampkedel low pressure steam boiler
 • ICI DEG 1500 matar vatten tank i AISI 316L rostfritt stål fødevandstank i AISI 316L syrefast stål feed water tank in AISI 316L stainless steel
Installerat:Installeret:Install. date: December 2012 December 2012 December 2012
Effekt:Effekt:Effect: 1395 kW
(2000 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (19) q12-248
ICI BX 1200 panna med brännare ICI BX 1200 kedel med brænder ICI BX 1200 boiler with burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
ICI GEG 1500 matarvattentank med pneumatiskt ånginjektions system ICI GEG 1500 fødevandstank med pneumatisk damp injektions system ICI DEG 1500 feedwater tank with pneumatic steam injection system
Pannans styrskåp Kedelens kontrolpanel Boiler control panel

Ånganläggning Dampanlæg Steam plant

Bio gas och naturgas eldad ånganläggning för bio-gas raffinaderi Bio-gas og naturgas fyret dampanlæg for bio-gas raffinaderi Bio-gas and natural gas fuelled steam plant for bio-gas refinery
Plats:Lokation:Location: EGE/ CAMBI, Vormsund, Norge EGE/ CAMBI, Vormsund, Norge EGE/ CAMBI, Vormsund, Norway
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Tratec Peder Halvorsen AS
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI GX 1500 12 bar ångpanna dampkedel steam boiler
 • ICI ECX 15-20 ekonomiser ekonomiser economiser
 • ICI DEG 5000 matarvatten tank med termisk avgasning fødevandtank med termisk afgasning feed water tank with steam driven deaeration
Installerat:Installeret:Install. date: Juli 2013 Juli 2013 July 2013
Effekt:Effekt:Effect: 1744 kW
(2600 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (21) q11-342
Panna och brännare (dubbel gas försörjning till vänster) Kedel og brænder (bemærk dobbelt gasforsyning til venstre) Boiler and burner (note double gas supply trains to the left)
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Panna och brännare med PLC tryckskärm på styrpanelen Kedel og brænder med PLC betjeningspanel på styreskabet Boiler and burner with PLC operator screen on the control panel
Dubbel gasmätare Dobbelte gas målere Double gas meters
Matarvatten tank Fødevandstank Feed water tank

Ånganläggning Dampanlæg Steam plant

Ånganläggning med naturgas / lättolja combibrännare Dampanlæg med naturgas / letolie kombibrænder Steam plant with natural gas / light oil dual fuel burner
Plats:Lokation:Location: Jackon Sotra, Bergen, Norge Jackon Sotra, Bergen, Norge Jackon Sotra, Bergen, Norway
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Tratec Peder Halvorsen AS
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI GX 3000 12 bar ångpanna dampkedel steam boiler
 • ICI ECX 25-35 ekonomiser ekonomiser economiser
 • ICI DEG 5000 matarvatten tank med termisk avgasning fødevandtank med termisk afgasning feed water tank with steam driven deaeration
 • Riello RLS /EV 500 naturgas / lättolje kombibrännare naturgas / letolie kombibrænder natural gas / light oil dual fuel burner
Installerat:Installeret:Install. date: December 2013 December 2013 December 2013
Effekt:Effekt:Effect: 3488 kW
(5100 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (24) q13-193
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Montering av matarvatten tank och panna Montering af fødevandstank og kedel Installation of feed water tank and boiler
Panna och brännare med ackumulatortank och matarvattentank till vänster Kedel og brænder med akkumulatortank og fødevandstank til venstre Boiler and burner with accumulator tank and feed water tank to the left
Matarvatten tank Fødevandstank Feed water tank

Fjärrvärme Fjernvarme District heating

10 MW utbyggnad av befintlig fjärrvärme kapacitet 10 MW udbygning af eksisterende fjernvarmekapacitet 10 MW ekspansion of existing capacity
Plats:Lokation:Location: Skien, Norge Skien, Norge Skien, Norway
AnläggningstypAnlægstypePlant type Hetvatten Hedtvand Superheated water
Installatör:Installatør:Installer: Tratec Peder Halvorsen AS
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI ASGX 10000, 10 MW, 16 bar hetvattenpanna med PLC styrskåp med 84 timmars drift. ICI ASGX 10000, 10 MW, 16 bar hedtvandskedel med PLC styreskab med 84 timers drift. ICI ASGX 10000, 10 MW, 16 bar hot water boiler with PLC control panel and safety system for 84 hours continous operation.
 • Riello DB 12 LE Oljebrännare med elektronisk modulering och frekvensstyrd fläktmotor. Riello DB 12 LE oliebrænder med elektronisk modulering og frekvensstyret blæsermotor. Riello DB 12 LE light oil burner with electronic modulation and frequency modulated burner fan.
Installerat:Installeret:Install. date: November 2013. November 2013. November 2013.
Effekt:Effekt:Effect: 10000 kW
Ref:Ref.:Ref.: (27) q13-149
Skien fjärrvärme Skien fjernvarme Skien district heating
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Topp av panna med shuntpump Top af kedel med shuntpumpe Top of boiler with shunt pump
Riello DB 12 brännaren med påmonterad luftkanal Riello DB 12 brænderen med påmonteret luftkanal The Riello DB 12 burner with air duct fitted
Brännaren med färdigmonterade oljeslangar Brænderen med olieslanger færdigmonterede The burner with oil hoses fitted
Tändelektroder, munstyckshållare och brännarhuvud injusterad Tændelektroder, dysestok og brænderhoved indjusteret Ignition electrodes, oil lance and burner head after final adjustments
Klar för första uppstart Klar til første opstart Ready for the first startup
Första tändning Første tænding First ignition
Statusbild på styrskåpets dator (PLC) Statuspanel på betjeningsskærm Status screen on the operators panel
Pannans styrskåp Kedelens styreskab Boiler control panel
Pannans styrskåp Kedelens styreskab Boiler control panel
Pannans styrskåp Kedelens styreskab Boiler control panel
Pannans styrskåp Kedelens styreskab Boiler control panel