Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Garanti

Garanti

Warranty

(This page is not available in english language)

Garanti utöver det vanliga Garanti ud over det sædvanlige

Eftersom Milton använder sin egen service­av­delning och p g a före­tagets mång­åriga erfarenhet av konden­se­rande pannor och kaskad­an­lägg­ningar i Sverige, kan vi tryggt lämna 15 års garanti på värme­väx­laren på Milton TopLine gaspannor.

Garantibestämmelser

 • Garantin gäller för Milton TopLine, SmartLine och EcomLine pannorna.
 • Den 15 åriga garan­tin omfat­tar ute­slutande fel på pan­nans värme­växlare. Pannans övriga komponenter (däribland beredarvattenväxlare) omfattas inte av 15 års garanti.
  På pannans övriga komponenter ges 2 års garanti.
 • Garan­tin gäl­ler 15 år från installa­tions­datum. Garan­tin på en utbytt kom­ponent får inte över­skrida 15 år från instal­la­tions­datum.
 • Garan­tin gäl­ler under förut­sätt­ning att det ut­förs ser­vice på pan­nan av Milton"s serviceavdeling eller god­känd firma minst vart­annat år.

Da Milton har sin egen service­afdeling og grundet firmaets mange­årige erfa­ring med konden­serende ked­ler og kas­kade­anlæg, tilbyder vi 15 års ga­ran­ti på varme­veksleren i Milton TopLine gaskedler.

Garantibetingelser

 • Garantien gælder for Milton TopLine, SmartLine og EcomLine kedeltyperne.
 • De 15 års garanti omfatter ude­luk­kende fejl og mang­ler på ked­lens varme­veksler. Kedlens øvrige komponenter (heriblandt vandbeholderens varmeveksler) omfattes ikke af 15 års garanti.
  På kedlens øvrige komponenter ydes 2 års garanti.
 • Garan­tien gælder 15 år fra installa­tions­tids­punktet. Garan­tien på en ud­skiftet kom­ponent kan ikke over­skride disse 15 år fra installa­tions­tids­punktet.
 • Garan­tien er be­tinget af, at der ud­føres service­efter­syn på ked­len af Milton"s serviceafdeling eller et kvali­fi­ceret firma mini­mum hvert andet år.