Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Service Service Service

Blev ditt serviceavtal uppsagd ? Blev dit serviceabonnement opsagt ? Was your service terminated ?

Vi har blivit medvetna om att gaskunder, som har en Miltonpanna, har fått sitt serviceavtal avslutat med motiveringen att reservdelar inte kan köpas.

DETTA ÄR INTE KORREKT! Vi har ett omfattande reservdelslager för vårt pannprogram. Inte bara för de senaste panntyperna utan även för äldre pannor.

Vi er blevet gjort opmærksom på, at gaskunder, der har en Milton kedel, har fået deres serviceabonnement opsagt med henvisning til, at der ikke kan skaffes reservedele.

DETTE ER IKKE KORREKT! Vi har et omfattende lager af reservedele til vort kedelprogram. Ikke kun for de seneste kedeltyper, men også for ældre kedler.

We have been made aware that gas customers who have a Milton boiler have had their service subscription terminated with reference to the fact that spare parts cannot be obtained.

THIS IS NOT CORRECT! We have an extensive stock of spare parts for our boiler program. Not only for the latest boiler types, but also for older boilers.

Din Miltonpanna kan fortfarande underhållas och repareras Din Milton kedel kan stadig serviceres og repareres Your Milton boiler can still be serviced and repaired

Kontakta vår serviceavdelning för en offert. Kontakt vor serviceafdeling for et tilbud. Contact our Service Department and get a non-committing offer..

Servicetekniker på jobb.

Servicefolkene på opgave.

The service guys on assignment

Service på alla panntyper Service for alle kedeltyper For all boiler brands

Vår serviceavdelning erbjuder service på alla värmepannor. Vores serviceafdeling yder service på alle varmekedler. Our Service Department offers service for all types of gas heaters.

Till exempel: For eksempel: For example:

Med våra duktiga servicetekniker och omfattande reservdelslager (även för andra pannor än våra egna) kommer vi att förlänga livstiden på din värmeanläggning och se till att verkningsgraden alltid är optimal.

Detta kan märkas i börsen!

Man bör dessutom ha i åtanke att om pannan har utökad garanti, gällar den endast om pannan underhålls korrekt.

Med vore dygtige serviceteknikere og omfattende reservedelslager (også for andre kedler end vores egne) vil levetiden for dit varmeanlæg blive forlænget og virkningsgraden vil altid holdes optimalt.

Dette kan mærkes på pengepungen!

Husk også på, at hvis kedlen har udvidet garanti, så gælder den kun, hvis kedlen serviceres korrekt.

Our competent service technicians and comprehensive stock of spare parts (also for boilers other than our own) ensures that the life span of your heating system is prolonged and that its efficiency is maintained at optimal level.

This is felt on your wallet!

Also bear in mind that our offer for extended warranty is valid only for boilers that receive regular service.

Serviceavtal Service abonnement Service subscription

Vi erbjuder också serviceavtal.

Har du ett serviceavtal kommer vi att ringa dig när det är dax för service.

Du kan få serviceavtal med eller utan jour.

Vi tilbyder også service abbonnement.

Når du har et serviceabbonnement, sørger vi for at kontakte dig, når det er tid for service..

Du kan få service abonnement med eller uden aftenvagt service.

With a service subscription you will be notified when service is due.

You can have service subscription with or without after-hours call service.

Kontakta vår serviceavdelning för en offert. Kontakt vor serviceafdeling for et tilbud. Contact our Service Department and get a non-committing offer..

Några av vårt serviceteam.

Nogle af vort service team.

Some of our service team.