Hem   Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Miltons gaspannor integreras elegant i grovköket Miltons væghængde gaskedler integreres elegant i fyrrummet Milton wall-hung gas heaters integrate neatly with cupboards and benchtops Kondenserande gaspannor har mycket hög verkningsgrad Kondenserende gaskedler har meget høj nyttevirkning Condensing gas boilers have very high efficiency Riello RLS fläktbrännare upp till 20 MW Riello RLS blæsebrændere op til 20 MW Riello pressure jet burners up to 20 MW ICI FX ånggenerator från 50 till 600 kg/timme ICI FX dampgeneratorer fra 50 til 600 kg/time ICI FX steam generators from 50 to 600 kg/h ICI SIXEN säckeldade ångpannor upp till 5 ton/timme ICI SIXEN dampkedler med vendeflamme op til 5 ton/time ICI SIXEN reverse flame steam boilers up to 5 t/h ICI GX tre-stråks ångpannor upp till 25 ton/timme ICI GX tre-træks dampkedler op til 25 ton/time ICI GX three-pass steam boilers up to 25 t/h

Blev ditt serviceavtal uppsagd ? Blev dit serviceabonnement opsagt ? Was your service terminated ?

Vissa gaskunder, som har en Miltonpanna, har fått sitt service­avtal avslutat med moti­ve­ringen att reservdelar inte kan köpas.

DETTA ÄR INTE KORREKT! Vi har ett omfattande lager av reserv­delar för både nya och äldre panntyper.

Din Milton panna kan fort­farande under­hållas och repa­reras

Visse gaskunder, der har en Milton kedel, har fået deres service­abonnement opsagt med hen­vis­ning til, at der ikke kan skaffes reserve­dele.

DETTE ER IKKE KORREKT! Vi har et omfattende lager af reserve­dele til både nye og ældre kedel­typer.

Din Milton kedel kan stadig servi­ceres og repa­reres

Some gas customers who have a Milton boiler have had their service subscription terminated with reference to the fact that spare parts cannot be obtained.

THIS IS NOT CORRECT! We have a comprehensive stock of spare parts for both new and older boiler types.

Your Milton boiler can still be serviced and repaired

Mer ... Mere ... More ...

  Kvali­tets­pro­dukter till rätt pris Kvali­tets­pro­dukter til den rigtige pris Quality products at the right price

Stabil. Ekonomisk. Miljövänlig. Så ska riktig uppvärmning vara, oavsett om värmekällan är olja, gas, pellets eller fastbränsle.

Stabil. Økonomisk. Miljøvenlig. Sådan skal rigtig opvarmning være, uanset om varmekilden er olie, gas, pellets eller fastbrændsel.

Stable. Economic. Environment friendly. That's how proper heating systems should be, regardless if the fuel is oil, gas, pellets or solid fuel.

Våra produkter är utvalda från de bästa leverantörer och omfattar de flesta typer värmeinstallationer.

Vores produkter er udvalgt fra de bedste leverandører og dækker de fleste typer varmeinstallationer.

Our products are made by selected manufacturers and the product range covers most types of heating systems.

Se produkt sortiment ...

Se produkt sortiment ...

See product range ...

 

Service Service Service

Vi gör service på alla värmepannor. Vi udfører service på alle varmekedler. We service all boiler brands.

Vår service avdelning erbjuder fast pris till service abonnenter, så det inte sker någon överraskning med budgeten. Vores serviceafdeling tilbyder fastpris serviceabonnementer, så der ikke sker overraskelser med budgettet. Our Service Department offers fixed-price service subscriptions. This minimises nasty "surprises" that might otherwise knock out your budget.

Mer ... Mere ... More ...

Nya regler för energimärkning Nye regler for energimærkning New rules for energy classifications

Den 26 september 2015 trädde nya EU regler ikraft gällande energi­märk­ning och eco­design för uppvärm­nings­anläggningar som omfattar gas-olje­pannor, värme­pumpar,sol­värme, varm­vatten­beredare. Pr. 26. september 2015 trådte der i kraft nye EU-regler for energi­mærk­ning og eco­design af opvarm­nings­anlæg, der omfatter gas- og olie­kedler, varme­pumper, sol­varme, varmt­vands­beholdere og vand­varmere. As per 26th September new EU guidelines for energy classification came into effect. these apply to heating systems such as oil and gas boilers, heat pumps, solar heating and calorifiers.

Mer ... Mere ... More ...

   

Nya produkter Nye produkter New products

ICI är senaste tillskottet i vårt produkt sortiment.

ICI producerar traditionella stål pannor, kondenserande pannor, het vatten pannor och ångpannor. Dessutom finns varm­vatten­bere­dare och matar­vatten­tankar i alla storlekar.

ICI er den seneste udvidelse af vores produkt sortiment.

ICI producerer traditionelle stålkedler, kondenserende kedler, hedvands kedler og dampkedler. Desuden findes varmt­vands­beholdere og føde­vands­tanke i alle størrelser.

ICI is the latest addition to our product range.

ICI produces traditional steel boilers, condensing boilers, hot water boilers and steam boilers. A large range of calorifiers and feed water tanks are also available.

Ång pannor Damp kedler Steam boilers

Staten betalar din värmeinstallation Staten betaler din varmeinstallation Get subsidised

Med upp till 50 000 kr bidrag för var person i hushållet betalar regeringen arbetslönen för din nya värmeinstallation. Med op til SEK 50.000 kr tilskud for hver person i husstanden betaler regeringen arbejdslønnen for din nye varmeinstallation. With up to SEK 50,000 of government subsidy for each member of your household, the labour costs for installing your new heating system may be fully covered.

Mer ... Mere ... More ...

   

Spara över 20% på värmeräkningen Spar over 20% på varmeregningen Save 20% on your heating bill

Vi har via Gaspro On-line räknat på, vad en typisk familj kan få ut av att byta till en Milton SmartLine kondenserande gaspanna.

På Gaspro On-line har vi regnet på, hvad en typisk familie kan få ud af at skifte til en Milton SmartLine kondenserende gaskedel.

Using the Gaspro On-line service, we have calculated the savings of a typical family household when switching to a Milton SmartLine condensing gas heater.

Mer ... Mere ... More ...

Ny kondenserande gaspanna Ny kondenserande gaspanna New condensing gas heater

Milton TopLine kompletterar programmet av vägghängda kondenserande gaspannor.

400 kW på 1 m2.

Med en kapacitet på 100 kW och en verkningsgrad på upp till 110 % är TopLine en av dom mest effektiva och kompakta gaspannor der finns på marknaden i dag.

Milton TopLine kompletterer programmet af væghængte kondenserende gaskedler.

400 kW på 1 m2.

Med en kapacitet på 100 kW og en nyttevirkning på op til 110 % er TopLine en af de mest højtydende, effektive og kompakte gaskedler på markedet i dag.

Milton TopLine completes the range of wall-hung condensing gas heaters.

400 kW in 1 square meter.

With a heat capacity of 100 kW and efficiency factor up to 110 %, Milton TopLine 100 is one of the most efficient, highest yielding and most compact gas heaters available today.

Se mer om Milton Topline ... Se spec's for Milton Topline ... See spec's for Milton Topline ...

Cookies och Personlig information Cookies og Personlig information Cookies and Personal information

Release ver. 103