Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
    Genom vägg Gennem ydervæg Through wall
    Genom tak Gennem tag Through roof
    Genom skorsten Gennem skorsten Through chimney
    Dimensionering Dimensionering Size selection
    Delar - balancerat avgas Dele - balanceret aftræk Parts - balanced flue
    Delar - split avgas Dele - splitaftræk Parts - split flue
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Centroplast avgassystem Centroplast aftrækssystemer Centroplast flue gas systems

Dimensionering av avgassystemet Dimensionering af aftrækssystemet Sizing the flue gas ducting

Avgassystemet måste dimensioneras så att det totala tryckfallet för systemet inte överstiger pannans max kapacitet för tryck differens (ΔP).

Se tryckfalls förluster för varje avgas del i tabellen nedan och pannans maximala ΔP–kapacitet i understa tabellen.

Aftrækssystemet må dimensioneres således at det totale tryktab for systemet ikke overstiger kedlens kedlens maksimale trykdifferens (ΔP) kapacitet.

Se tryktabene for de enkelte aftræks komponenter i tabellen herunder og det maksimale tryktab for kedlen i tabellen nederst.

The flue gas ducting should be sized such that the total dynamic pressure loss does not exceed the pressure difference capacity (ΔP) of the gas heater.

Refer to the pressure loss of the individual ducting parts in the table below and to the max. pressure capacity for the gas heater in the table at the bottom of the page.

Hjälp för beräkning av mottryck i skorstenen Hjælp til tryktabsberegning Help tool for calculation of pressure loss

Välj panntyp överst i tabellen och fyll i det orange fältet antalet komponenter som ska användas.

Den totala tryck förlusten räknas ut automatiskt nederst i tabellen. Jämför det totala tryckfallet för pannan i tabellen nederst och kontrollera att detta inte överstigs

Vælg kedeltype øverst i tabellen og indtast i de orange felter antallet af hver af de aftrækskomponenter, som der benyttes.

Det totale tryktab udregnes automatisk i bunden af tabellen. Sammenlign med det maksimale tryktab for kedlen i tabellen nederst og kontrollér at dette ikke overstiges.

Choose the boiler type at the top of the table and enter the number of each of the ducting components to be used into the orange boxes.

The total pressure loss of your ducting system is then calculated at the bottom of the table. Compare this number with the max. ΔP pressure capacity of the boiler in the bottom table and check that this is not exceeded.

Tryckförlust för avgaskomponenter: Tryktab for aftrækskomponenterne:
HighLine pannor HighLine kedler HighLine gas heaters
14 24
TopLine pannor TopLine kedler TopLine gas heaters Äldre pannor Ældre kedeltyper Older boiler models
15 25
25 Combi
25 Combi Plus
35 45 80 100 SmartLine HR 24
CompactLine HR 24
EcomLine
HR 30 HR 43 HR 60
Välj panna för tryckfallsberäkning Vælg kedel for tryktabsberegning Choose boiler type for pressure loss calculation
Max pann effekt Maks. kedel effekt Max. heat capacity
[kW]
14,0 23,3 32,7 42,5 84,5 99,5 21,5 31,1 44,7 62,3
Max tryck kapacitet (ΔP) Max tryk kapacitet (ΔP) Max. pressure capacity (ΔP)
[Pa]
85 60 95 140 195 220 75 25 70 90
Tryck förlust Tryktab Pressure loss Tryckfall delsumma Tryktab subtotal Pressure loss subtotal
Avgas del Aftræks komponent Ducting component [Pa] Antal Antal Quantity [Pa]
Balanserat avgassystem med förbindningsplatta. För både dubbelt och koncentriskt rör: Balanceret aftræk med tilslutningsplade. For både dobbelt og koncentrisk rør: Balanced flue with connection flange- For both split and concentric ducting:
Lodrät Lodret Vertical DN 60/100 12,0 19,0 27,2 81,0 437 606 24,5 59 122 238 0,0
Lodrät Lodret Vertical DN 80/125 11,0 17,6 24,5 30,0 401 556 14,4 18,0 34,0 75,5 0,0
Lodrät Lodret Vertical DN 110/160 2 5 10 17 20,0 30,0 4 8,0 17,0 37,0 0,0
Toppavtäckning Topafdækning Roof flashing DN 80 12,0 16,8 31,7 70,0 437 606 12,0 16,8 31,7 70,0 0,0
Toppavtäckning Topafdækning Roof flashing DN 110 2 5 10 16 20,0 30,0 4 8,0 15,7 34,9 0,0
Vågrät Vandret Horisontal DN 60/100 8,0 11,0 15,0 49,6 291 404 16,7 39 82 138 0,0
Vågrät Vandret Horisontal DN 80/125 11,0 14,1 18,9 18,6 401 556 8,5 12,0 112 218 0,0
Avgassystem Røggasaftræk: Ducting:
45° böjning bøjning elbow DN 80 0,5 0,5 0,7 1,6 25 34 1,6 1,8 3,7 8,9 0,0
45° böjning bøjning elbow DN 110 0 1 1 2 1,2 2,9 0,5 0,2 0,8 0,9 0,0
87° böjning bøjning elbow DN 80 1,9 1,9 2,8 6,2 80 111 5,2 6,0 11,7 26,6 0,0
87° böjning bøjning elbow DN 110 1 2 4 7 2,7 6,7 1,7 0,3 0,5 1,1 0,0
Oisolerat rör DN 80 (per m) Uisoleret rør DN 80 (per m) Uninsulated duct DN 80 (per m) 0,5 0,5 0,7 1,6 18 25 1,0 1,2 2,2 5,3 0,0
Oisolerat rör DN 110 (per m) Uisoleret rør DN 110 (per m) Uninsulated duct DN 110 (per m) 0 0 1 2 1,2 2,6 0,4 0,5 0,8 0,7 0,0
Centroflex slang DN 60 (per m) Centroflex rør DN 60 (per m) Centroflex duct DN 60 (per m) 2 6 11 18 72 100 5 10 20 39 0,0
Centroflex slang DN 80 (per m) Centroflex rør DN 80 (per m) Centroflex duct DN 80 (per m) 1,5 1,5 2,6 5,8 23 32 1,1 1,5 2,6 5,8 0,0
Centroflex slang DN 110 (per m) Centroflex rør DN 110 (per m) Centroflex duct DN 110 (per m) 0 0 1 1 4,3 7,1 0 1 1,0 2,5 0,0
Luftintag Luftindsugning: Air intake:
45° böjning bøjning elbow DN 80 0,5 0,5 0,7 1,6 18 25 0,9 1,2 2,3 5,3 0,0
45° böjning bøjning elbow DN 110 0 0 1 1 1,2 2,9 0,3 1 0,2 0,5 0,0
87° böjning bøjning elbow DN 80 1,9 1,9 2,8 6,2 69 96 2,9 4,0 7,2 16,0 0,0
87° böjning bøjning elbow DN 110 1 1 3 5 2,7 6,7 1,2 3 0,3 0,6 0,0
Oisolerat rör DN 80 (per m) Uisoleret rør DN 80 (per m) Uninsulated duct DN 80 (per m) 0,5 0,5 0,7 1,6 18 25 0,7 0,6 1,5 3,6 0,0
Oisolerat rör DN 110 (per m) Uisoleret rør DN 110 (per m) Uninsulated duct DN 110 (per m) 0 0 1 1 1,2 2,6 0,3 1 0,1 0,2 0,0
Koncentriskt rör: Koncentriske rør: Concentric ducting:
Oisolerat rör DN 60/100 (per m) Uisoleret rør DN 60/100 (per m) Uninsulated duct DN 60/100 (per m) 4,0 6,0 9,4 15,6 146 202 5,3 20 41 79 0,0
Oisolerat rör DN 80/125 (per m) Uisoleret rør DN 80/125 (per m) Uninsulated duct DN 80/125 (per m) 1,5 2,2 3,5 2,1 55 76 2,0 2,3 4,0 7,6 0,0
Oisolerat rör DN 110/160 (per m) Uisoleret rør DN 110/160 (per m) Uninsulated duct DN 110/160 (per m) 0 1 2 3 3,9 5,6 0,8 1,0 1,8 3,5 0,0
45° böjning bøjning elbow DN 60/100 4,0 6,0 9,5 15,6 146 202 3,5 20 41 79 0,0
45° böjning bøjning elbow DN 80/125 1,5 2,2 3,5 7,1 55 76 1,8 2,0 3,7 5,2 0,0
45° böjning bøjning elbow DN 110/160 1 2 3 5 4,1 6,0 1,4 1,1 1,8 3,5 0,0
87° böjning bøjning elbow DN 60/100 5,0 8,0 12,2 20,4 182 253 7,5 25 51 99 0,0
87° böjning bøjning elbow DN 80/125 2,0 3,5 5,6 11,4 73 101 2,9 3,3 6,0 8,4 0,0
87° böjning bøjning elbow DN 110/160 1 3 5 9 9,6 14,4 2,2 1,8 2,7 5,5 0,0
Totalt tryckfall för Total tryktab for Total pressure loss for [Dynamic] gaspanna gaskedel gas heater [Pa] 0,0
Signatur Signaturer Legend
2,0 Kan användas Kan bruges Applicable
86 Används normalt inte för denna pannstorlek.
Den angivna tryckförlusten är i ca värden.
Normalt ikke brugt for denne kedelstørrelse.
De angivne tryktab er cirka-værdier.
Not applicable for the given boiler size.
Indicated pressure losses are approximate only.
17 Endast för speciella ändamål (tex OEM konfigurationer)
OBS inte CE godkänd för pannan. Det krävs individuellt godkännande.
Den angivna tryckförlusten är i ca värden
Kun for specialformål (f.eks. OEM konfigurationer).
OBS: Ikke CE-godkendt med kedlen. Kræver individuel godkendelse.
De angivne tryktab er cirka-værdier.
Used only for special applications (such as OEM configurations).
NOTE: Not CE approved with the boiler. Requires individual approval.
Indicated pressure losses are approximate only.


Det totala mottryck är innanför pannans kapacitet.
Det valda avgassystemet kan användas
Det totale trykfald er indenfor kedlens kapacitet.
Det valgte aftrækssystem kan benyttes.
Total pressure loss is within the boiler capacity.
The chosen flue ducting configuration is suitable.
OBS! Det totala mottryck överstiger pannans kapacitet.
Sätt samman ett avgassystem med mindre mottryck, t ex med färre böjningar eller med större skorstensdimension.
OBS! Det totale trykfald overstiger kedlens kapacitet.
Sammensæt et aftrækssystem med mindre trykfald.
NOTE! Total pressure loss exceeds the boiler capacity.
Choose a flue ducting configuration with less pressure loss.

Pannornas tryck kapacitet Kedlernes trykkapacitet
Pann modell Kedel type Boiler type Max tryck kapacitet (ΔP) Maks. tryk kapacitet (ΔP) Max. pressure capacity (ΔP)
[Pa]
HighLine: HighLine: HighLine:
HighLine 14/ 24 80
TopLine: TopLine: TopLine:
TopLine 15 85
TopLine 25/
25 Combi/
25 Combi Plus
60
TopLine 35 95
TopLine 45 140
TopLine 80 195
TopLine 100 220
Äldre pannor Ældre kedler: Older boiler types:
SmartLine HR 24/
CompactLine HR 24/
75
EcomLine HR 11 25
EcomLine HR 30/
EcomLine HR 43
70
EcomLine HR 60 90