Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Automatisk botten avblåsning Automatisk bundafblæsning Aut. bottom blowdown
    Automatisk sida avblåsning Automatisk sideafblæsning TDS System
    Vattenprov kylare Vandprøve køler Sample cooler
    Modulerande matarvatten reglering Modulerende fødevands regulering Modulating feed water system
    Hög nivå larm Højt-niveau alarm High level alarm
    Själv övervakande hög nivå larm Selv-overvågende højt niveau alarm Self monitoring high level alarm
    Själv övervakande låg nivå larm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm
    TSS säkerhetssystem TSS sikkerheds system TSS safety system
    Applikationstabell och artikelnummer Applikationstabel og varekoder Application table and product codes
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI BNX, SIXEN, TReVAPOR och GX ångpannor

For ICI BNX, SIXEN, TReVAPOR og GX dampkedler

For ICI BNX, SIXEN, TReVAPOR and GX steam boilers

ICI ångpannor kan levereras med ett omfattande program av extrautrustning.

Följande är ett urval av tillvalsutrustning för ovan nämnda ångpannor.

(Extra tillbehör för FX ånggeneratorer beskrivs i separata avsnitt ).

Se nedan för detaljerad information om extrautrustningen

ICI dampkedlerne kan leveres med et omfattende program af ekstra udrustning.

I det følgende beskrives et udvalg af tilvalgsudstyr for ovennævnte dampkedler.

(For tilvalgsudstyr til FX dampkedler, se separat sektion).

Se nedenfor for detaljeret beskrivelse af tilvalgs udstyret.

A comprehensive selection of optional extras is available for the ICI steam boilers.

In the following are described a selection of accessories available for the steam boilers listed above.

(Optional accessories for FX steam generators are described in separate section).

Se below for detailed description of each of the accessories.


Anpassad frontlucka

Frontlucka anpassad för specificerad brännare.

Tilpasset kedelforplade

Kedel forplade forberedt for specificeret brænder.

Customised burner front plate

Burner front plate prepared according to burner specifications.


Brännare kontakter och kablar

För enkel installation av brännare med Wieland- (Euro-) pluggar.

Ansluten i styrskåpet redo för anslutning till specificerade brännare.

Brænder stik og kabler

For nem installation af brænder med Wieland- (Euro-) stik.

Forbundet i kontrolskab klar til sammenkobling med specificeret brænder.

Burner plugs and cables

For easy installation of burner supplied with Wieland- (Euro-) plugs

Pre-wired in control panel, ready for connection with specified burner.


Version för tjockolja

Panna beredd för eldning med tjockolja.

Inkluderar:

 • Styrpanel förberedd för olja förvärmning
 • Frontlucka isolering för brännare genomförd i cementbaserade material resistent mot korrosion orsakad av svavel i bränslet (standard material är keramiskt fibermaterial)

Udførelse for sværolie

Kedel forberedt for fyring med sværolie.

Inkluderer:

 • Kontrolskab forberedt for olie forvarmning
 • Kedeludmuring (fordørs isolering mod brænder) udført i cementbaseret materiale resistent over for korrosion forårsaget af svovl i brændstoffet (standard materiale er keramisk fiber materiale)

Heavy oil version

Special boiler preparation for operation with heavy oil fuel

Includes:

 • Control panel with accommodation for pre-heating of heavy oil.
 • Burner refractionary insulation material in cement-based material (rather than standard ceramic fibre material) resistant to corrosion from sulphur content of fuel.


Automatisk botten avblåsning

Tidsstyrt.

OBS: Anslutning till tryckluft krävs.

Automatisk botten avblåsning krävs för 84 timmar obevakad drift i Norge.

Automatisk botten avblåsning ingår med TSS.

mer...

Automatisk bundafblæsning

Tidsstyret.

OBS: Kræver tilslutning til komprimeret luft.

Automatisk bundafblæsning kræves for 84 timer u-overvåget drift i Norge.

Automatisk bundafblæsning er standard inkluderet med TSS.

mere...

Automatic bottom blowdown

Timer based.

NOTE: Requires compressed air supply.

Automatic bottom blowdown is required for 84 hours operation in Norway.

Automatic bottom blowdown is standard inclusion with TSS.

more...


Automatisk sida avblåsning

TDS (Totally Dissolved Solids) sida avblåsningssystem med automatisk kontroll och reglering av vattenkvaliteten.

Automatisk sida avblåsning krävs för 84 timmar obevakad drift i Norge.

Automatisk sida avblåsning ingår med TSS.

mer...

Automatisk sideafblæsning

TDS (Totally Dissolved Solids) sideafblæsningssystem for automatisk kontrol og regulering af vandkvalitet.

Automatisk sideafblæsning kræves for 84 timer u-overvåget drift i Norge.

Automatisk sideafblæsning er standard inkluderet med TSS.

mere...

TDS System

TDS (Totally Dissolved Solids) side blowdown with automatic water quality management system based on water conductivity monitoring

TDS side blowdown is required for 84 hours operation in Norway.

TDS side blowdown is standard inclusion with TSS.

more...


Vattenprov kylare

För provtagning av pannvatten. Med värmeväxlare för vattenprov kylning.

mer...

Vandprøve køler

For vandprøve udtagning. Med varmeveksler for afkøling af vandprøve.

mere...

Sample cooler

For boiler water sampling. With heat exchanger for sample cooling.

more...


Modulerande matarvatten reglering

Rekommenderas när ekonomiser (rökgasväxlare) är installerad i serie med matarvatten försörjningen.

mer...

Modulerende fødevands regulering

Anbefales når economiser (røggasvarmeveksler) er installeret i serie med fødevandsforsyningen.

mere...

Modulating feed water system

Recommended when an economizer is fitted in-line with the feed water supply

more...


Hög nivå larm

Hög nivå larm skyddar pannan mot uppfyllning och overflow.

Hög nivå larm krävs i Sverige.

mer...

Højt niveau alarm

Højt-niveau alarm beskytter kedlen mod vandopfyldning og overløb.

Højt niveau alarm kræves i Sverige.

mere...

High level alarm

The high level alarm provides protection against boiler overflowing.

High level alarm is required in Sweden.

more...


Själv övervakande hög nivå larm

Hög nivå larm med oberoende själv övervakande nivå sensor.

Tillverkat enligt EN 50 156

mer...

Selv-overvågende højt niveau alarm

Højt niveau alarm med uafhængig selv-overvågende niveauføler.

Udført efter EN 50 156

mere...

Self monitoring high level alarm

High level alarm with independent self monitoring level sensor.

Manufactured to EN 50 156

more...


Själv övervakande låg nivå larm

(Katastrofskydd) Låg nivå larm med 2 st. oberoende själv övervakande nivå sensorer.

Tillverkat enligt EN 50 156.

OBS: Själv övervakande låg nivå larm krävs i Sverige.

mer...

Selv-overvågende lavt niveau alarm

Lavt niveau alarm med 2 stk. uafhængige selv-overvågende niveaufølere.

Udført efter EN 50 156.

OBS: Selv-overvågende lavt niveau alarm kræves i Sverige.

mere...

Self monitoring low level alarm

Low level alarm with 2 pcs. independent self monitoring low level sensors.

Manufactured to EN 50 156

NOTE: Self monitoring low level alarm is required in Sweden.

more...


Styrskåp enligt nordiska krav och preferenser

Styrpanel med strömförsörjning sammansatt enligt norska kraven.

Inkluderar:

 • Jordfels relä
 • Isolerings transformator
 • Anslutning för smältsäkring
 • Styrskåp med ca. 25% fritt utrymme för framtida installationer
 • Automatsäkringar

Denna konfiguration krävs normalt för 84 timmars obevakad drift i Norge.

Kontrolskab iht. nordiske krav og præferencer

Kontrolpanel med strømforsyning konfigureret til norske krav.

Inkluderer:

 • Jordfejlsrelæer
 • Skilletransformator
 • Forbindelse for smeltesikring
 • Kabinet med ca. 25% friplads ror fremtidig installation af ekstraudstyr
 • Automatsikringer

Denne konfiguration kræves normalt for 84 timers u-overvåget drift i Norge.

Control panel to Nordic standard

Control panel with power supply configured to Norwegian requirements.

Includes:

 • Earth fault relays
 • Galvanic separation transformer
 • Input terminals for consent signal from high temperature safety melt fuse
 • Approx. 25% oversized cabinet for future installations
 • Automatic fuses

This configuration is usually required for 84 hours operation in Norway.


TSS säkerhetssystem

För obevakad drift i 72 timmar (84 timmar i Norge).

Godkänt jämför EN 50 156

OBS: Krävs tillslutning för tryckluft

mer...

TSS sikkerheds system

For u-overvåget drift i 72 timer (84 timar i Norge).

Certificeret iht. EN 50 156.

OBS: Kræver tilslutning til trykluft

mere...

TSS Safety system

For un-supervised operation for 72 hours (84 hours in Norway).

Certified to EN 50 156.

NOTE: Requires compressed air supply.

more...