Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Automatisk botten avblåsning Automatisk bundafblæsning Aut. bottom blowdown
    Automatisk sida avblåsning Automatisk sideafblæsning TDS System
    Vattenprov kylare Vandprøve køler Sample cooler
    Modulerande matarvatten reglering Modulerende fødevands regulering Modulating feed water system
    Hög nivå larm Højt-niveau alarm High level alarm
    Själv övervakande hög nivå larm Selv-overvågende højt niveau alarm Self monitoring high level alarm
    Själv övervakande låg nivå larm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm
    TSS säkerhetssystem TSS sikkerheds system TSS safety system
    Applikationstabell och artikelnummer Applikationstabel og varekoder Application table and product codes
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI BNX, SIXEN, TReVAPOR och GX ångpannor

For ICI BNX, SIXEN, TReVAPOR og GX dampkedler

For ICI BNX, SIXEN, TReVAPOR and GX steam boilers

Själv övervakande låg nivå larm

Lågnivå-larm (katastrofskydd) skyddar pannan mod torrkokning. Den består av två oberoende själv övervakande nivå givare anslutna till var sin säkerhets relä.

Om vattennivån i pannan faller till en förinställd gräns, stoppas pannan och en ljudsignal aktiveras. Återställning av larmet och start av pannan måste utföras manuellt.

Vid levererans tillsammans med panna är systemet färdiginstallerad och testat på fabrik. Systemet utföras enligt tillämpliga Europeiska standarder:

 • Lågspänningsdirektiv 73/23/CE och 93/68/CE.
 • EMC direktiv 89/366/CE, 92/31/CE, 93/68/CE och 93/97/CE.
 • PED direktiv 97/23/CE.
 • EN 50 156

Selv-overvågende lavt niveau alarm

Lavt-niveau alarm systemet beskytter kedlen mod tørkogning. Det består af to uafhængige niveau følere forbundet til hver sit sikkerhedsrelæ.

Hvis vandniveauet i kedlen falder til en indstillet grænseværdi, stoppes kedlen og en akustisk alarm aktiveres. Nulstilling af alarmen og genopstart af kedlen må herefter udføres manuelt.

Ved levering sammen med kedel er systemet fuldt monteret og testet fra fabrikken. Systemet er udført efter relevante Europæiske standarder:

 • Lavspændingsdirektiv 73/23/CE og 93/68/CE.
 • EMC direktiv 89/366/CE, 92/31/CE, 93/68/CE og 93/97/CE.
 • PED direktiv 97/23/CE.
 • EN 50 156

Self monitoring low level alarm

In case the water level falls below the set limit value the low level alarm system provides a visual and acoustic alarm, and stops the boiler with permanent effect (re-start requires manual reset of the alarm).

The system consists of two independent level probes connected to two distinct level relays. It is supplied fully fitted and tested at factory and complies with the main European standards:

 • Low Voltage Directive 73/23/CE and 93/68/CE.
 • EMC Directives 89/366/CE, 92/31/CE, 93/68/CE and 93/97/CE.
 • PED Directive 97/23/CE.
 • EN 50 156

Systemets komponenter

 • 2 st. säkerhets (dubbla redundant) nivågivare fungerar baserat på vattnets elektriska ledningsförmåga.
 • 2 st. säkerhets (dubbla redundant själv övervakande) elektroniska relä som finns i pannans manöverpanel.

Systemets komponenter

 • 2 stk. sikkerheds (dobbelt redundant) niveauføler med funktion baseret på vandets elektriske ledningsevne.
 • 2 stk. sikkerheds (dobbelt redundant selvovervågende) elektronisk relæ placeret i kedlens kontrolpanel.

System Components

 • 2 pcs. “Fail Safe” safety conductivity level probes
 • 2 pcs. self monitoring low level limiters placed in the main control panel

Tekniska specifikationer

Tekniske specifikationer

Technical specifications

Nivågivare Niveaufølere Level probes
Fabrikat Fabrikat Brand Spirax-Sarco
Pann-anslutning Føler tilslutning Connection dimension ["] 1/2 "
Max tryck Maximum tryk Maximum pressure [bar] 25
Max temperatur Maximum temperatur Maximum temperature [°C] 226
Skyddsklass Beskyttelses klasse Protection level IP 65
Min vatten ledningsförmåga Kedelvand min. ledningsevne Minimum water conductivity [μS/cm] 0,5 0,5 0.5

Själv övervakande låg nivå larm krävs för 24-timmars drift i Sverige.

Selv-overvågende lavt niveau alarm kræves for 24 timers drift i Sverige.

Self monitoring low level alarm is required for mandatory 24 hour operation in Sweden.