Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Automatisk botten avblåsning Automatisk bundafblæsning Aut. bottom blowdown
    Automatisk sida avblåsning Automatisk sideafblæsning TDS System
    Vattenprov kylare Vandprøve køler Sample cooler
    Modulerande matarvatten reglering Modulerende fødevands regulering Modulating feed water system
    Hög nivå larm Højt-niveau alarm High level alarm
    Själv övervakande hög nivå larm Selv-overvågende højt niveau alarm Self monitoring high level alarm
    Själv övervakande låg nivå larm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm
    TSS säkerhetssystem TSS sikkerheds system TSS safety system
    Prisor Priser Prices
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI BX, SIXEN och GX ångpannor

For ICI BX, SIXEN og GX dampkedler

For ICI BX, SIXEN and GX steam boilers

Vattenprov kylare

För provtagning av pannvatten. Med värmeväxlare för vattenprov kylning.

För att garantera en korrekt salthalt på pannvattnet måsta vattenprover regelbundet tas. För säker och korrekt provtagning är viktigt att ha tillräcklig kylning för fullständig kondensering av all ånga som bildas vid avblåsningen.

Vattenprov kylaren sänker temperaturen av provet till ca. 25 °C, så den är klar för omedelbar analys.

Vandprøve køler

For vandprøve udtagning. Med varmeveksler for afkøling af vandprøve.

For at sikre korrekt saltholdighed af kedelvandet må vandprøver jævnligt udtages. For sikker og nøjagtig prøvetagning er det vigtigt med tilstrækkelig køling for fuldstændig kondensering af al damp, der dannes ved udledningen.

Vandprøve køleren sænker vandprøvens temperatur til ca. 25 °C, så den er klar til analyse straks.

Sample cooler

For boiler water sampling. With heat exchanger for water sample cooling.

To ensure boiler operation at the desired concentration of dissolved solids it is necessary to sample and test the boiler water regularly. To obtain accurate and safe samples it is essential that sufficient cooling is carried out to fully condense any flash steam that is formed prior to discharge.

The sample cooler reduces boiler water temperature to around 25°C ready for immediate analysis.

Systemets komponenter

  • Vattenprov kylare kompakt och underhållsfri konstruktion.
  • Vattenprov inloppsventil.
  • Kylvatten inloppsventil.

Systemets komponenter

  • Vandprøve køler i kompakt og vedligeholdelsesfrit design.
  • Vandprøve indløbs ventil.
  • Kølevand indløbs ventil.

System Components

  • Sample cooler, compact and maintenance free design.
  • Sample inlet valve.
  • Cooling water inlet valve.
Vattenprovs kylare Vandprøve køler Sample cooler Funktionellt diagram Principdiagram Function schematic

Vattenprov kylare ingår som del av TSS systemet.

Vandprøve køler indgår som del af TSS systemet.

Sample cooler is included with the TSS system.