Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Prestanda och brännare specifikationer Ydelser og brænder specifikationer Performance and burner specifications
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Tilvals utrustning Tilvalgs udstyr Optional accessories
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell FX Model FX Model FX

Brännare rekommendationer

Brænder anbefalinger

Burner recommendations

Val av brännare

Valg af brænder

Burner selection

Två-stegs brännartyper rekommenderas till FX ånggeneratorer.

Ett-steg brännar typ rekommenderas inte till ångpanna med litet vattenhalt, då pannan riskerar att köra med frekventa start- och stopp med motsvarande svängningar i ångtrycket som följd. Denna effekt förstärks ytterligare vid gasbrännare, som har lång förluftningstid, och som därför kyler ner vattnet vid varje uppstart.

To-trins brændertyper anbefales til FX dampgeneratorer.

Et-trins brænder typer anbefales ikke til dampkedler med lille vand-indhold, da kedlen med denne brænder type nemt risikerer at køre med hyppige start- og stop cykler med tilsvarende svingninger i damptrykket til følge. Denne effekt er især problematisk for gasbrændere med lang forluftningstid, der nedkøler kedlen ved hver opstart.

Two-stage burner types are recommended for the FX steam generators.

One stage burners are not recommended on small water volume boilers as the boiler is subject to frequent starts and stops with consequent cycling of the steam production. This effect is particularly problematic for gas burners with long pre-purge function delaying every burner start.

Riello två-stegs brännare Riello to-trins brændere Riello two stage burners
Pann modell Kedel model Boiler model Bränsle Brændsel Fuel
Lättolja Letolie Light oil Naturgas Naturgas Natural gas
FX 50 Gulliver RG1RKD TC Riello Gulliver BS 1D TC
FX 100 Riello Gulliver BG6D TC (2)Riello Gulliver BS 2D TL
Riello 40 GS 10D TL (1)
FX 150 Riello 40 G20D (3) Riello Gulliver BS 3D TL
Riello 40 GS 20D TC (1)
FX DUAL 100(4) (4)
FX DUAL 200
FX DUAL 300

(1) Avvecklad modell. Levereras så länge lagret räcker.
(2) Brännare frontplatta med 100 mm avståndsfläns krävs.
(3) På grund av hög panna mottryck kan en rökgasfläkt behövas för full värmeeffekt.
(4) Välj 2 st. brännare som för FX (singel).
TC Standard brännare huvud längd rekommanderas.
TL Lång brännare huvud längd rekommanderas.
(1) Udgået model. Leveres så længe lager haves.
(2) Brænderforplade med 100 mm afstandsflange kræves.
(3) Pga. højt kedel modtryk kan skorstens ventilator være nødvendig for fuld effekt.
(4) Vælg 2 stk. brændere som for FX (enkelt).
TC Standard brænder hoved længde anbefales.
TL Lang brænder hoved længde anbefales.
(1) Expired model. Available only while stock lasts.
(2) Burner front plate with 100 mm spacer flange is required.
(3) Due to high flue gas resistance, a flue gas chimney fan may be required for full heat effect.
(4) Choose 2 pcs. burners as for FX (single).
TC Standard burner head recommended.
TL Long burner head version recommended.