Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Prestanda och brännare specifikationer Ydelser og brænder specifikationer Performance and burner specifications
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Tilvals utrustning Tilvalgs udstyr Optional accessories
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell FX Model FX Model FX

Tekniska specifikationer

Tekniske specifikationer

Technical Specifications

Generellt Generelt General specifications
Designtryck Konstruktionstryk Design pressure [bar] 5
Arbetstryck Driftstryk Working pressure Min Min. Min. [bar] 3 3 3
Max Maks. Max. [bar] 4,5 4,5 4.5
Strömförsörjning Strømforsyning Power supply   1F+N 230v 50Hz
Elektrisk effekt för matarvatten pump Elektrisk effektforbrug for fødevandspumpe Electric power for feed water pump [kW] 0,75 0,75 0.75
Max. elektrisk effekt för brännare Maks. elektrisk effekt for brænder Max. electric power for burner [kW] 1,0 1,0 1.0
Bränsle Brændsel Fuel   Gas, lätt olja Gas, letolie Gas, light oil

Kapacitet, mått, vikt och vatten volym Kapacitet, dimensioner, vægt og vandvolumen Capacitiy, dimensions, weight and water volume
Pann modell Kedel model Boiler model Max ång produktion(1) Maks. damp ydelse(1) Max. steam output(1) Arbets tryck min./max. Arbejds tryk min./max. Working pressure min./max. Design tryck Design tryk Design pressure Mått Dimensioner Dimensons Torr vikt Tør vægt Dry weight Vatten volym Vand volumen Water volume
L B H Vatten(2) Vand(2) Water(2) Ånga(2) Damp(2) Steam(2) Total Total Total
  [kg/t] [kg/t] [kg/h] [bar] [bar] [mm] [mm] [mm] [kg] [l] [l] [l]
FX 50 50 53-4,513001050120043050 9 59
FX 100 100
FX 150 150
FX DUAL 100 100 210083010018118
FX DUAL 200 200
FX DUAL 300 300

(1) Vid en matar vatten temperatur på 80 °C (1) Damp produktion givet ved 80 °C fødevands temperatur (1) Steam production given at 80 °C feed water temperature
(2) vid normalt vatten nivå (n.v.n.) (2) ved normalt vand niveau (n.v.n.) (2) at normal water level (n.w.l.)

FX mått FX dimensioner FX dimensions
FX DUAL mått FX DUAL dimensioner FX DUAL dimensions