Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Fördelar Fordele Features
    Val av panna och varmtvatten beredare Valg af kedel og varmtvandsbeholder Choose boiler and calorifier model
    Utrustning och uppbyggnad Udstyr og opbygning Components and design
    Värmeväxlare Varmeveksler Central heat exchanger
    Kaskadinstallation Kaskadeopstilling Cascaded configuration
    Kaskad dimensionering Kaskade dimensionering Cascade sizing
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical specifications
    Mått Mål Dimensions
    Principskissar Principdiagrammer Functional diagrams
    Reglering Styring Control
    Reservdele Reservedele Spare Parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell TopLine

Model TopLine

Model TopLine

(This page is currently not available in english language)

Milton TopLine gaspannor Milton TopLine gaskedler

Marknadens högsta årsverkningsgrad och lägsta ljudnivå Markedets højeste årsnyttevirkning og laveste lydniveau

Miltons vägghängda gaspannor integreras elegant i pannrummet Milton's væghængte gaskedler integreres elegant i fyrrummet

De nya moderna kondenserande gaspannorna är väsentligt effektivare än gas- och oljepannor av äldre datum.

Med marknadens högsta årsverkningsgrad på 103% säkerställer Milton TopLine den lägsta möjliga gasräkning. Det betyder att du ofta sparar över 20 % på din årliga värmeräkning. Bra skattefria kronor som de flesta av oss har användning för. Samtidigt är Milton TopLine en av de tystaste gaspannorna, som någonsin gjorts.

De nye moderne Milton TopLine kondenserende gaskedler er væsentligt mere effektive end ældre gas- og oliekedler.

Med markedets højeste årsnyttevirkning på 103 % sikrer Milton TopLine den lavest mulige gasregning. Dette giver ofte en besparelse på mere end 20 % - gode skattefri kroner, som de fleste af os godt kan bruge. Samtidig er Milton TopLine en af de mest lydsvage gaskedler, der nogensinde er lavet.

PannaKedelBoiler
El-förbrukningEl-forbrugPower consumption
PumpPumpePump

Pannorna har naturligtvis energimärke A.

Kedlen og cirkulationspumpen har naturligvis energimærke A.

Milton gaspanna tillverkas av Nefit i Holland och är Europas mest sålda kondenserande gaspanna.

Milton gaskedler fremstilles af Nefit i Holland og er Europas mest solgte kondenserende gaskedel.

Storlek och modeller för alla behov Størrelser og modeller til alle behov

Förutom bas pannor för anslutning till traditionella varmvattenberedare, levereras TopLine pannorna också i två Combi modeller med inbyggd varmvattens produktion, som producerar varmt vatten i obegränsad tid. Combi Plus modellen levererar upp till 21 liter varmt vatten i minuten i 10 minuter.

För industri och bostadshus levereras Milton TopLine med kapacitet upp till 2000 kW (från 125 till 2000 kW i kaskad).

Se ochså Val av panna och varmtvatten beredare.

Foruden basis kedler for tilslutning til traditionelle varmtvandsbeholdere, leveres TopLine kedlerne også i to Combi-modeller med indbygget varmtvandsproduktion, der giver varmt vand i ubegrænset tid. Combi Plus modellen leverer helt op til 21 liter varmt vand i minuttet i 10 minutter.

Til industri eller beboelsesejendomme leveres Milton TopLine med kapacitet op til 2000 kW (fra 125 til 2000 kW i kaskade).

Se også Valg af kedel og varmtvandsbeholder.

Stilfull installation Stilfuld installation

Med de blygsamma mått tar pannan ungefär samma plats som en tvättmaskin. Det balanserade avgassystem med endast ett enkelt koncentriskt dubbel rör ökar ytterligare det estetiska intrycket.

Med de beskedne mål tager kedlen plads omtrent som en vaskemaskine. Det balancerede aftrækssystem med kun et enkelt koncentrisk dobbelt-rør forøger yderligere det æstetiske indtryk.

ModuLine 400 ModuLine 400

Enkel styrning Enkel styring

Milton TopLine levereras inklusive Moduline 400 värmestyrning med en lättförstålig användare handledning på DVD.

Milton TopLine leveres inklusive ModuLine 400 varmestyring med en let forståelig brugervejledning på DVD.

Marknadens bästa garanti Markedets bedste garanti

Utöver 2 års garanti på alla delar erbjuder vi 15 års garanti på pannans värmeväxlare, förutsatt att det utförs service på pannan varannat år av auktoriserad firma.

Ud over 2 års garanti på alle dele yder vi 15 års garanti på kedlens varmeveksler, forudsat der udføres service på kedlen hvert andet år.

Milton TopLine återförsäljare Milton TopLine forhandlere

Vill du ha mer information eller en offert på en Milton TopLine värmeanläggning, är du välkommen att kontakta oss eller någon av våra installatörer.

Ønsker du flere oplysninger eller et konkret tilbud på en Milton TopLine gaskedel, er du velkommen til at Kontakte os eller en af vore installatører.