Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
    Milton TopLine Milton TopLine Milton TopLine
    Fördelar Fordele Features
    Val av panna och varmtvatten beredare Valg af kedel og varmtvandsbeholder Choose boiler and calorifier model
    Utrustning och uppbyggnad Udstyr og opbygning Components and design
    Värmeväxlare Varmeveksler Central heat exchanger
    Kaskadinstallation Kaskadeopstilling Cascaded configuration
    Kaskad dimensionering Kaskade dimensionering Cascade sizing
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical specifications
    Mått Mål Dimensions
    Principskissar Principdiagrammer Functional diagrams
    Reglering Styring Control
    Reservdele Reservedele Spare Parts
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Milton VVB Milton vandbeholdere Milton calorifiers
    Ekonomi Økonomi Economy
    Garanti Garanti Warranty
    Äldre pannor Ældre kedler Discontinued boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell TopLine

Model TopLine

Model TopLine

(This page is not available in english language)

Utrustning och uppbyggnad Udstyr og opbygning

Med en effekt från 15 till 100 kW täcker det nya gas­pannorna från Milton uppvärmningsbehovet för både villor, fastigheter och industrier. De tar minimalt med plats och arbetar energisnålt året runt. Med en ydelse fra 15 til 100 kW dækker de nye gas­kedler fra Milton op­varm­ningsbehov for både villa-, indu­stri- og etage­ejen­domme. De op­tager mini­mal plads og ar­bej­der energi­bes­parende året rundt.

Genomskärning av TopLine panna Tværsnit af TopLine kedel

I mer än 25 år har den hol­ländska produ­centen Nefit till­verkat konden­serande gas­pannor. Här i landet mark­nads­förs och utförs service på Milton Turbo, EcomLine, SmartLine, CompactLine och nu Milton TopLine som är den senaste gene­ra­tion hos Milton Sverige AB. I mere end 25 år har den hol­landske produ­cent Nefit frem­stillet konden­serende gas­kedler. Her i landet markeds­føres og servi­ceres Milton Turbo, EcomLine, SmartLine, CompactLine og nu Milton TopLine som seneste gene­ra­tion hos Milton Sverige AB.

Keramisk brännare
Flänsrör, "flow" teknologi
Steglös fläkt
Elektronisk styrenhet
Avgasrör av plast
Isolerad kåpa
Frontlucka

Keramisk brænder
Ribberør, "flow" teknologi
Trinløs blæser
Elektronisk styringsenhed
Aftræksrør af plast
Isoleret kappe
Frontlåge

Under ständig utveckling Altid i udvikling

Med Milton TopLine har utveck­lingen medfört hög­effek­tiva och kom­pakta en­heter med ett mini­mum av under­håll och energi­bes­parande drift – bes­paringen är ofta över 20 %. TopLine gas­pan­nor är en utveck­lings­mässig fort­sätt­ning på Miltons program för gas­pannor. Den av­görande skill­naden är en mer kom­pakt design p g a de spe­ciella ”twistade” fläns­rören (mer ...) Med Milton TopLine har udvik­lingen medført høj­effek­tive og kom­pakte units med et mini­mum af ved­lige­holdelse og en energi­bes­parende drift med bespa­relser på ofte over 20 %. TopLine gas­ked­lerne er en udvik­lings­mæs­sig fort­sæt­telse af det om­fat­tende Milton pro­gram, hvor det af­gø­rende nye er et mere kom­pakt de­sign på grund af de spe­cielle ”twistede” rib­be­rør (mere ...)

Egenskaper Egenskaber

Förutom att vara Europas mest sålda konden­serande gas­panna, har Miltons produkt egen­skaper som att vara robust och utrus­tad med genom­tänkt och väl fun­ge­rande elek­tronik. Den om­fattar t.ex. steg­lös elek­tro­nisk styr­ning av fläk­ten efter värme­behov och elek­tro­nisk reg­lering av bland­ningen av luft och gas. Därmed arbe­tar den alltid opti­malt och aldrig mer än vad som krävs av värme­behovet. Det betyder att högsta verk­nings­grad bibehålls i hela reg­le­rings­området ­ kallat modu­lering, som i de nya pan­norna är från 20 % till 100 %. Generelt er Miltons gas­kedler karak­teri­seret ved - ud over at være Europas mest solgte kon­den­se­rende gas­kedler - at være ro­buste og for­synet med gennem­tænkt og vel­fun­gerende elek­tronik. Det om­fatter f.eks. en trin­løs elek­tronisk sty­ring af ven­ti­la­toren efter varme­behov, elek­tro­nisk regu­lering af blandingen af luft og gas, så den altid er optimal, og aldrig større end varme­behovet kræver. Det be­tyder, at den høje­ste ud­nyttel­ses­grad fast­holdes i hele regu­le­rings­området - såkaldt modu­lering, som i de nye ked­ler går fra 20 % til 100 %.

ModuLine 400 ModuLine 400

Låg framloppstemperatur sparar gas Lav fremløbstemperatur sparer gas

Vi har därfor kom­plet­terat pan­nan med en exakt och intel­li­gent elek­tro­nisk styr­ning av fas­tig­hetens värme­ och varmt­vatten­för­sörjning. ModuLine 400 styrningen säkrar att pannan helt automatiskt körs med den lägsta möjliga framlopps­tempera­turen i systemet. Precis till­räckligt för att täcka det aktuella behovet. Alltså inte bara natt­sänkning, utan också löpande anpassning till behovet här och nu. För att under­lätta inställ­ning av styringen har vi gjort en DVD med användar­vägledning, där program­meringen kan ses steg för steg. Vi har derfor sup­ple­ret ked­len med en præ­cis og intelli­gent elek­tro­nisk sty­ring af hu­sets varme­for­syning og varme vand. ModuLine 400 sty­ring­en sik­rer, at fy­ret helt auto­ma­tisk kører med den la­vest mu­lige frem­løbs­tempe­ratur i sys­te­met. Præcis nok til at dække det ak­tuelle behov. Altså ikke bare nat­sænk­ning, men lø­bende til­pas­ning til be­hovet her og nu. For at lette ind­stil­lingen af sty­ringen har vi frem­stillet en DVD med bruger­vej­ledning, så pro­gram­meringen kan ses trin for trin.

DVD med användarvägledning DVD med brugervejledning

Komplett leverans Komplet levering

TopLine pan­norna leve­reras all­tid med en iso­lerad pump­grupp och med en modu­lerande cirku­la­tions­pump, så att den kom­pletta anlägg­ningen kan leva upp till alla inter­na­tio­nella stand­arder och till Nefits och Miltons egna kvali­tets­krav. TopLine ked­lerne leveres altid med en iso­leret pumpe­gruppe og med en modu­lerende cirku­la­tions­pumpe, så det kom­plette anlæg lever op til både alle inter­na­tio­nale stand­arder og til Nefit og Miltons egne kvali­tets­krav.