Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Referensanläggningar Referenceanlæg Reference projects

Utvalda referensanläggningar med Milton produkter

Udvalgte referenceanlæg med Milton produkter

Selected reference plants with Milton products

I listan nedan finns korta beskrivningar för utvalda anläggningar med Milton produkter.

Anläggningarna är listat efter effekt.

I det følgende er listet korte beskrivelser for udvalgte anlæg, hvor der indgår produkter leveret af Milton Sverige AB.

Anlæggene er listet efter effekt.

Below is listed short descriptions of selected reference plants with components supplied by Milton Sverige AB.

The projects are listed by heat effect.

Filter Filter Filter

Listan är filtrerad Listen er filtreret The list is filtered

Dölj filter ... Skjul filter ... Hide filter ...

Välj vilka anläggningar som ska visas: Vælg hvilke anlæg, der skal vises i listen: Choose which plants to include in the list:

AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt typ:
Installatör:
Min effekt:
kW
Max effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt type:
Installatør:
Min. effekt:
kW
Max. effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Product type:
Installer:
Min. output:
kW
Max. output:
kW
 
 

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i specialbyggt container hus. Mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus. Mobile steam plant installed in custom built container house.
Plats:Lokation:Location: Nystad, Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Calortec Oy
Produkter:Produkter:Products:
  • ICI STX 2-5 komplett ånggenerator anläggning. komplet damp generator anlæg. complete steam generator plant.
  • ICI SIXEN 650, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
  • ICI DEG 500 matarvattentank med termisk avgasning. fødevandtank med termisk afgasning. feed water tank with steam driven deaeration.
  • ICI ADD 90 vattenbehandlings anläggning. vandbehandlingsanlæg. water treatment plant.
Installerat:Installeret:Install. date: Oktober 2012. Oktober 2012. October 2012.
Effekt:Effekt:Effect: 443 kW
(650 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (11) q12-115
Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Vattenbehandlings anläggning, matarvattentank och styrskåp Vandbehandling, fødevandstank og styreskab Water treatment plant, feed water tank and control panel
Pannans säkerhetsutrustning Kedlens sikkerhedsudrustning The boiler's safety accessories
Frakt till monteringsplatsen Fragt til opstillingssted Transportation to installation site
Uppställning Opstilling Installation

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Roaming steam plant

800 kg/t mobil ånganläggning installerad i specialbyggt container hus. 800 kg/t mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus. 800 kg/h roaming steam plant installed in custom built boiler house.
Plats:Lokation:Location: Nystad, Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Calortec Oy
Produkter:Produkter:Products:
  • ICI STX 2-5 komplett ånggenerator anläggning. komplet damp generator anlæg. complete steam plant.
  • ICI SIXEN 800, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
  • ICI DEG 500 matarvattentank med termisk avgasning. fødevandtank med termisk afgasning. feed water tank with steam driven deaeration.
  • ICI ADD 90 vattenbehandlingsanläggning. vandbehandlingsanlæg. Water treatment plant.
Installerat:Installeret:Install. date: April 2013 April 2013 April 2013
Effekt:Effekt:Effect: 545 kW
(800 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (16) q12-328
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Building the boiler house
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house

Mobil hetvatten anläggning Mobilt hedtvandsanlæg Mobile hot water plant

2 x 3 MW mobil hetvatten anläggning installerad i ett specialbyggt containerhus. 2 x 3 MW mobilt hedtvands anlæg installeret i specialbygget containerhus. 2 x 3 MW mobile hot water plant installed in custom built boiler house.
Plats:Lokation:Location: Imatran Lämpö, Nystad, Finland Imatran Lämpö, Uusikaupunki (Nystad), Finland Imatran Lämpö, Uusikaupunki (Nystad), Finland
AnläggningstypAnlægstypePlant type Hetvatten Hedtvand Superheated water
Installatör:Installatør:Installer: Calortec Oy
Produkter:Produkter:Products:
  • 2 st ICI ASGX EN 3000, 6 bar hetvattenpanna. 2 stk. ICI ASGX EN 3000, 6 bar hedtvandskedler. 2 pcs. ICI ASGX EN 3000, 6 bar hot water boilers.
  • 2 st ICI ECX HSGB 25-35 economiser med special dimensionerad värmeväxlare. 2 stk. ICI ECX HSGB 25-35 ekonomisere med specialdimensionerede varmevekslere. 2 stk. ICI ECX HSGB 25-35 economisers with custom sized heat exchangers.
Installerat:Installeret:Install. date: Oktober 2013. Oktober 2013. October 2013.
Effekt:Effekt:Effect: 6000 kW
Ref:Ref.:Ref.: (26) q13-042
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Framsida med port Forsiden med port Front side with entry port
Pannor och brännare Kedler og brændere Boilers and burners
Panna (A) Kedel (A) Boiler (A)
Panna (B) Kedel (B) Boiler (B)
Ekonomiser och luftspjäll för omskiftning mellan olja- och gas Ekonomiser og luftspjæld for omskiftning mellem olie- og gasfyring Economiser and air damper for change between oil and gas fuel
Automatik för omställning av luftspjäll Automatik for omstilling af luftspjæld Automatic operation of the air damper
Frakt av anläggningen Fragt af anlægget Transportation of the heating plant
Frakt av anläggningen Fragt af anlægget Transportation of the heating plant
Frakt av anläggningen Fragt af anlægget Transportation of the heating plant