Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Referensanläggningar Referenceanlæg Reference projects

Utvalda referensanläggningar med Milton produkter

Udvalgte referenceanlæg med Milton produkter

Selected reference plants with Milton products

I listan nedan finns korta beskrivningar för utvalda anläggningar med Milton produkter.

Anläggningarna är listat efter anläggningstyp (uppvärmning av byggnader, hetvatten, ånga) och efter effekt.

I det følgende er listet korte beskrivelser for udvalgte anlæg, hvor der indgår produkter leveret af Milton Sverige AB.

Anlæggene er listet efter anlægstype (bygningsopvarmning, hedtvand, damp) samt efter effekt.

Below is listed short descriptions of selected reference plants with components supplied by Milton Sverige AB.

The projects are listed according to type (heating, hot water, steam) and according to heat effect.

Filter Filter Filter

Listan är filtrerad Listen er filtreret The list is filtered

Dölj filter ... Skjul filter ... Hide filter ...

Välj vilka anläggningar som ska visas: Vælg hvilke anlæg, der skal vises i listen: Choose which plants to include in the list:

Anläggningstyp:
Produkt typ:
Installatör:
Min effekt:
kW
Max effekt:
kW
 
Anlægstype:
Produkt type:
Installatør:
Min. effekt:
kW
Max. effekt:
kW
 
Plant type:
Product type:
Installer:
Min. output:
kW
Max. output:
kW
 
 

Värme och hetvatten Varme og Hedtvand Heating and hot water


Värmeanläggning Varmeanlæg Gas heater installation

Två Milton TopLine 35 i kaskad To Milton TopLine 35 i kaskadeopstilling Two Milton TopLine 35 gas heaters in cascade configuration
Plats:Lokation:Location: Superbygg AB, privat fastighetsanläggning, Rudolf Bååths Väg 13, Staffanstorp, Sverige Superbygg AB, privat beboelsesejendom, Rudolf Bååths Väg 13, Staffanstorp, Sverige Superbygg AB, private apartment building, Rudolf Bååths Väg 13, Staffanstorp, Sweden
Installatör:Installatør:Installer: Hylen & Kjellander VVS AB, Malmö
Produkter:Produkter:Products:
Installerat:Installeret:Install. date: September September September 2014
Effekt:Effekt:Effect: 70 kW
Ref:Ref.:Ref.: (4) q13-284
Pannrum Kedelrum Boiler room

Ånga Damp Steam