Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Referensanläggningar Referenceanlæg Reference projects

Utvalda referensanläggningar med Milton produkter

Udvalgte referenceanlæg med Milton produkter

Selected reference plants with Milton products

I listan nedan finns korta beskrivningar för utvalda anläggningar med Milton produkter.

Anläggningarna är listat efter effekt.

I det følgende er listet korte beskrivelser for udvalgte anlæg, hvor der indgår produkter leveret af Milton Sverige AB.

Anlæggene er listet efter effekt.

Below is listed short descriptions of selected reference plants with components supplied by Milton Sverige AB.

The projects are listed by heat effect.

Filter Filter Filter

Listan är filtrerad Listen er filtreret The list is filtered

Dölj filter ... Skjul filter ... Hide filter ...

Välj vilka anläggningar som ska visas: Vælg hvilke anlæg, der skal vises i listen: Choose which plants to include in the list:

AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt typ:
Modell:
Min effekt:
kW
Max effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt type:
Model:
Min. effekt:
kW
Max. effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Product type:
Model:
Min. output:
kW
Max. output:
kW
 
 

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i en standard marin container. Mobilt dampanlæg installeret i standard marine container. Mobile steam plant installed in standard marine container.
Plats:Lokation:Location: Skåne, Sverige (växlande placering) Skåne, Sverige (mobil placering) Scania, Sweden (roaming)
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 500, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • Riello RL 50 lättoljebrännare. letoliebrænder. light oil burner.
Installerat:Installeret:Install. date: November 2013 November 2013 November 2013
Effekt:Effekt:Effect: 341 kW
(500 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (8) q13-254
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Öppet pannhus Åbent kedelhus Open boiler house

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i specialbyggt container hus. Mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus. Mobile steam plant installed in custom built container house.
Plats:Lokation:Location: Nystad, Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Calortec Oy
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI STX 2-5 komplett ånggenerator anläggning. komplet damp generator anlæg. complete steam generator plant.
 • ICI SIXEN 650, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • ICI DEG 500 matarvattentank med termisk avgasning. fødevandtank med termisk afgasning. feed water tank with steam driven deaeration.
 • ICI ADD 90 vattenbehandlings anläggning. vandbehandlingsanlæg. water treatment plant.
Installerat:Installeret:Install. date: Oktober 2012. Oktober 2012. October 2012.
Effekt:Effekt:Effect: 443 kW
(650 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (11) q12-115
Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Vattenbehandlings anläggning, matarvattentank och styrskåp Vandbehandling, fødevandstank og styreskab Water treatment plant, feed water tank and control panel
Pannans säkerhetsutrustning Kedlens sikkerhedsudrustning The boiler's safety accessories
Frakt till monteringsplatsen Fragt til opstillingssted Transportation to installation site
Uppställning Opstilling Installation

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Ånganläggning installerad i mobil ram för uppställning inomhus. Dampanlæg i mobil rammemontage for indendørs opstilling. Skid mounted mobile steam plant for indoors application.
Plats:Lokation:Location: AntPac, Arlöv, Sverige AntPac, Arlöv, Sverige AntPac, Arlöv, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 800, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
Installerat:Installeret:Install. date: April 2014 April 2014 April 2014
Effekt:Effekt:Effect: 545 kW
(800 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (15) q14-045
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Panna, brännare, matarvatten tank, avblåsningstank och skorsten samlat i ram Kedel, brænder, fødevandstank, afblæsningstank og skorsten samlet i rammemontage Boiler, burner, feed water tank, blowdown tank and chimney assembled on skid
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Panna, brännare, matarvatten tank, avblåsningstank och skorsten samlat i ram Kedel, brænder, fødevandstank, afblæsningstank og skorsten samlet i rammemontage Boiler, burner, feed water tank, blowdown tank and chimney assembled on skid
Panna, brännare, matarvatten tank, avblåsningstank och skorsten samlat i ram Kedel, brænder, fødevandstank, afblæsningstank og skorsten samlet i rammemontage Boiler, burner, feed water tank, blowdown tank and chimney assembled on skid

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Roaming steam plant

800 kg/t mobil ånganläggning installerad i specialbyggt container hus. 800 kg/t mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus. 800 kg/h roaming steam plant installed in custom built boiler house.
Plats:Lokation:Location: Nystad, Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland Uusikaupunki (Nystad), Finland
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: Calortec Oy
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI STX 2-5 komplett ånggenerator anläggning. komplet damp generator anlæg. complete steam plant.
 • ICI SIXEN 800, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • ICI DEG 500 matarvattentank med termisk avgasning. fødevandtank med termisk afgasning. feed water tank with steam driven deaeration.
 • ICI ADD 90 vattenbehandlingsanläggning. vandbehandlingsanlæg. Water treatment plant.
Installerat:Installeret:Install. date: April 2013 April 2013 April 2013
Effekt:Effekt:Effect: 545 kW
(800 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (16) q12-328
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Building the boiler house
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i en standard marin container. Mobilt dampanlæg installeret i standard marine container. Mobile steam plant installed in standard marine container.
Plats:Lokation:Location: Skåne, Sverige (växlande placering) Skåne, Sverige (mobil placering) Scania, Sweden (roaming)
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 1000, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • Riello RL 100 lättoljebrännare. letoliebrænder. light oil burner.
Installerat:Installeret:Install. date: Oktober 2013 Oktober 2013 October 2013
Effekt:Effekt:Effect: 681 kW
(1000 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (17) q13-209
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Ångrör med driftspressostater och max pressostater Instrumentrør med drifts- og sikkerhedspressostater Instrumentation pipe with operation and safety pressure switches
Ånganläggningen är installerad i en standard 20' marin container Dampanlægget er indbygget i standard 20' marine container The steam plant is fitted into a standard 20' marine container

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Roaming steam plant

Mobil ångpanna installerat i ett specialbyggt containerhus.
Uthyrt till livsmedelsindustri
Mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus.
Udlejet til livsmiddelindustri
Mobile steam plant in custom built boiler house.
hired by food processing industry
Plats:Lokation:Location: Norrbotten, Sverige Norrbotten, Sverige Norrbotten, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 2500 12 bar ångpanna dampkedel steam boiler
Installerat:Installeret:Install. date: April 2013 April 2013 April 2013
Effekt:Effekt:Effect: 1703 kW
(2500 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (21) q12-119
Containerhus med 20 m3 lättoljetank Containerhuset med 20 m3 letolietank Boiler house with 20 m3 light oil tank
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Containerhus under uppbyggnad Containerhuset under opbygning Construction of the boiler house
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Panna med siktglas Kedel med vandstandsglas Boiler with level gauges

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Roaming steam plant

Mobil ånganläggning installerad i ett specialbyggt containerhus.
Används för testkörning av utrustning för läkemedelsindustrin.
Mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus.
For dampforsyning af testkørsel af lægemiddeludstyr.
Mobile steam plant mounted in custom built boiler house.
For steam supply of test equipment for pharmaceutical equipment.
Plats:Lokation:Location: Malmö, Sverige Malmø, Sverige Malmö, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 3000 12 bar ångpanna dampkedel steam boiler
 • ICI DEG 2000 matarvatten tank med termisk avgasning fødevandtank med termisk afgasning feed water tank with steam driven deaeration
Installerat:Installeret:Install. date: Maj 2013 Maj 2013 May 2013
Effekt:Effekt:Effect: 2044 kW
(3000 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Ref:Ref.:Ref.: (24) q13-069
Ny-inställda containerhus Nyopstillet containerhus Boiler house after finished installation
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Matarvatten tank Fødevandstank Feed water tank
Inredning av containerhuset.
Ångpannan syns till vänster
Indretning af containerhuset.
Dampkedel ses til venstre
Internal layout of the boiler house.
Steam boiler is to the left
Montering av containerhuset. Opstilling af containerhuset. Delivery of the boiler house.
Brännare och styrskåp. Brænder og kontrolskab. Burner and control panel.
Ångpanna med ångpådragningsrör (överst).
Observera transportfästen för skorsten (nedan till höger.).
Kedel med damprør (øverst).
Bemærk transportbeslag for skorsten (nederst th.).
Steam boiler with steam supply pipes (top).
Notice transportation bracket for chimney (bottom right).