Hem Produkter   Kontakt
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   
 Riello oljebrännare
 Riello gasbrännare
 Buderus pannor
 Buderus Solfångare
 Buderus VVB
  Milton gaspannor Milton gaskedler Milton gas boilers
  Centroplast avgassystem Centroplast aftræk Centroplast flues
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Modell BX Model BX Model BX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BX, SIXEN, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BX, SIXEN, GX) Boiler accessories (BX, SIXEN, GX)
    Automatisk botten avblåsning Automatisk bundafblæsning Aut. bottom blowdown
    Automatisk sida avblåsning Automatisk sideafblæsning TDS System
    Vattenprov kylare Vandprøve køler Sample cooler
    Modulerande matarvatten reglering Modulerende fødevands regulering Modulating feed water system
    Hög nivå larm Højt-niveau alarm High level alarm
    Själv övervakande hög nivå larm Selv-overvågende højt niveau alarm Self monitoring high level alarm
    Själv övervakande låg nivå larm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm
    TSS säkerhetssystem TSS sikkerheds system TSS safety system
    Prisor Priser Prices
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  Service Service Service
  Energimärkning Energimærkning Energy classifications
  Återförsäljare Forhandlere Resellers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ång pannor ICI damp kedler ICI steam boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI BX, SIXEN och GX ångpannor

For ICI BX, SIXEN og GX dampkedler

For ICI BX, SIXEN and GX steam boilers

TSS styrskåp (endast exempel) TSS styreskab (kun eksempel) TSS control panel (example only)

TSS säkerhetssystem

TSS (”Total Safety System”) är ett komplett säkerhetssystem för styrning av ångpannor med obevakad drift i 72 timmar (används i en 84-timmars version i Norge).

Systemet består av olika säkerhets -och styrutrustning samlat under ett centralt PLC styrsystem.

Systemet finns i två versioner:

 • TSSL (”TSS Light”): Grundläggande version
 • TSSH (”TSS Heavy”): Med utökade funktioner jämfört med TSSL

TSS sikkerheds system

TSS (”Total Safety System”) er et komplet sikkerheds system for styring af dampkedler med u-overvåget drift i 72 timer (anvendes dog i en 84 timers version i Norge).

Systemet er sammensat af forskelligt sikkerheds- og kontroludstyr samlet under et centralt PLC baseret kontrolsystem.

Systemet findes i to versioner:

 • TSSL (”TSS Light”): Basisversion
 • TSSH (”TSS Heavy”): Med udvidede funktioner i forhold til TSSL

TSS Safety system

TSS (”Total Safety System”) is complete steam boiler control safety system for unattended operation for 72 hours (TSS is used in a 84 hour version in Norway).

It consists of a suite of equipment controlled centrally by a PLC based control system.

The system is available in two versions:

 • TSSL (”TSS Light”): Base version
 • TSSH (”TSS Heavy”): Version with expanded functions

Godkännanden och certifieringar

Systemet är CE-certifierad som en komplett enhet ("aggregat") som uppfyller EU-direktiv 97/23/EG med avseende på obevakad panndrift i 72 timmar.

TSS är designad och tillverkad i.h.t. följande europeiska standarder:

 • Direktiv 97/23/CE, 73/23/CE, 89/336/CE
 • EU-riktlinjer 8/15
 • Norm EN 12953, 954, 50156, 60730, 60204, 61010, 61508

Godkendelser og certificeringer

Systemet er CE certificeret som komplet enhed (“aggregat”), der imødekommer Europæisk direktiv 97/23/EC mht. u-overvåget kedel drift i 72 timer.

TSS er designet og produceret i.h.t. de følgende europæiske standarder:

 • Direktiv 97/23/CE, 73/23/CE, 89/336/CE
 • Europæiske retningslinjer 8 / 15
 • Norm EN 12953, 954, 50156, 60730, 60204, 61010, 61508

Approvals and Certifications

The TSS system is fitted and tested at factory and CE certified by Notified Body as a unit (“aggregate”) complying with European Directive 97/23/EC relating to safe boiler operation without supervision for 72 hours.

The design and manufacture of TSS complies with the strictest European safety rules:

 • Directive 97/23/CE, 73/23/CE, 89/336/CE
 • European Guidelines 8/15
 • Norm EN 12953, 954, 50156, 60730, 60204, 61010, 61508

Tryckreglering:

 • Säkerhets tryckvakt med manuell återställning används för högtryck larm med brännar blockering. Certifierad och CE-märkt enligt 97/23/EC (PED) direktiv.
 • Analog 4-20 mA trycktransmitter används för kontrollfunktioner baserade på pannans tryck:
  • Brännarkontroll (enstegs, tvåstegs eller modulerande drift (endast TSSH))
  • Högtrycks varning med brännare blockering

Tryk kontrol:

 • Sikkerheds pressostat med manuel nulstilling benyttes for højt tryks alarm med brænder blokering. Certificeret og CE mærket i henhold til 97/23/EC (P.E.D.) direktivet.
 • Analog 4-20 mA tryktransmitter driver kontrol funktioner baseret på kedeltryk:
  • Brænder kontrol (on/off, to-trins eller modulerende drift (kun TSSH))
  • Højt tryks varsel med brænder blokering

Pressure Control

 • Safety pressure switch with manual reset. Type "fail safe" certified and CE marked according to 97/23/EC directive (P.E.D.). Provides for high pressure alarm and burner lockout.
 • Analogue 4-20 mA pressure transmitter provides for control functions based on boiler pressure:
  • Burner control (on/off, high/low or modulating (TSSH only) operation)
  • High pressure pre-alarm with burner lockout

Salthalt kontroll

Saltholdigheds kontrol

Salinity control system

Nivåreglering

Niveau kontrol

 • Dobbelt selv-overvågende lavt niveau alarm.
 • Selv-overvågende højt niveau alarm.
 • Fødevands pumpestyring:
  TSSL: To niveaufølere baseret på elektrisk ledningsevne driver standard on/off pumpe-styring
  TSSH: Analog Spirax Sarco niveauføler baseret på elektrisk kapacitet driver funktioner styret af kedlens vandstand:

Level Control

 • Self monitoring low level alarm .
 • Self Monitoring High level alarm .
 • Feed water pump control:
  TSSL: Two conductivity level sensors provides for standard on/off pump control.
  TSSH: Analogue Spirax Sarco capacitance based level sensor probe providing for control functions based on level monitoring:
  • Feed pump on/off modulating control (option)
  • Low level pre-alarm with burner stop
  • High level pre-alarm with pump stop

Automatisk botten avblåsning

Automatisk bundafblæsning

Automatic Boiler Blowdown

Säkerhetssystem

Säkerhetssystemen är certifierat för hantering av säkerhets-kanaler. Den består av:

 • Säkerhets moduler: Elektronisk krets med inre logik för att verifiera integriteten hos säkerhetssystemet.
 • Säkerhets kort: Kopplad mellan varje sensor och säkerhetsmoduler. Säkerställer korrekt drift av sensorerna.
 • Strömförsörjnings modul: Innehåller en strömbegränsare funktion som skyddar reläerna mot svetsning.

Sikkerheds system

Sikkerheds systemet er certificeret for styring af sikkerheds kanalerne. Det består af:

 • Sikkerheds moduler: Elektronisk kredsløb med intern logik til verificering til enhver tid af integriteten af sikkerheds systemet.
 • Sikkerheds kort: Forbundet mellem hver af de signalgivende følere og sikkerheds modulerne. Sikrer korrekt funktion af følerne.
 • Strømforsynings modul: Indeholder bl.a. en strømbegrænser funktion, der beskytter relæerne mod sammensvejsning.

Safety system

The safety system is certified for the management of the safety chains. It comprises:

 • SAFETY MODULE: “fail safe” electronic device with internal logics for verifying in every moment the integrity of the whole safety system. It provides redundancy and double safety circuit for a total safety
 • SAFETY CARD: interconnected between measurement instrument and safety modules, it features a further independent diagnostic mode to open the safety circuit
 • POWER SUPPLY MODULE “fail safe” a current limiter is provided to protect the relays of the safety circuits from permanent fusion
Styrpanel front (endast eksempel) Kontrolpanelets front (kun eksempel) Control panel front (example only)

Elektroniskt styrsystem

Det PLC-baserade styrsystem styr all utrustning relaterad till TSS-systemet. Dessutom styrs alla tidsfrister för obevakad drift:

 • Varning 4 timmar före utgången av max. tillåtet obevakad drift.
 • Larm med brännar stopp (1) efter utgången av max. tillåtet obevakad drift. Säkerhets provnings-förfaranden måste sedan göras innan larmet kan återställas och pannan startas.
 • Permanent pannblockering (1), i enlighet med CE-standard om provningsförfaranden inte slutförs 4 timmar efter utgång av max. tillåten driftstid.
 • Automatisk utförsel av provningsförfaranden (endast med Siemens PLC)

Not 1: Brännare och panna blockering i enlighet med lokala föreskrifter

Utgångssignaler (TSSL och TSSH):

 • Kumulativ larm
 • Varning för utgång av max. tillåten driftstid
 • Larm för utgång av max. tillåten driftstid

Ytterligare utsignaler (endast TSSH):

 • Modbus kommunikation med RTU allt. TCP-protokoll för anslutning till master-styrsystem.
 • Utsignal för modulerande brännare kontroll.

PLC typ:

 • TSSL: Lovato
 • TSSH: Ascon model "Micropak"
  (Siemens modell S7 1200 finns som tillval)

Elektronisk kontrol system

Det PLC baserede kontrol system styrer alt udstyr med relation til TSS systemet. Herudover styrer det alle tidsfrister for overvågningsfri drift:

 • Varsel 4 timer før udløb af max. tilladte overvågningsfri drifttid.
 • Alarm med brænderstop (1) efter udløb af max. tilladte overvågningsfri drifttid. Prøvningsprocedurer for sikkerhedsudstyr må herefter gennemføres før alarmen kan nulstilles og kedlen genopstartes.
 • Permanent kedel blokering (1) i overensstemmelse med CE norm hvis prøvningsprocedurer ikke er gennemført 4 timer efter udløb af max. tilladte drifttid.
 • Automatisk udførsel af prøvningsprocedurer (kun med Siemens PLC)

Note 1: Brænder og kedel blokering i henhold til lokale regulativer

Udgangssignaler (TSSL og TSSH):

 • Kumulativ (samle-) alarm
 • Varsel for driftstid udløb
 • Alarm for driftstid udløbet

Yderligere udgangssignaler (kun TSSH):

 • ModBus kommunikation med RTU alt. TCP protokol for tilslutning til overordnet kontrol system.
 • Udgangssignal for modulerende brænder kontrol.

PLC type:

 • TSSL: Lovato
 • TSSH: Ascon model “Micropak"
  (Siemens model S7 1200 kan leveres som tilvalg)

Electronic Control System

The PLC based control system manages all equipment related to the TSS system. In addition it manages the time limits for boiler operation:

 • Warning 4 hours before expiry of max. unsupervised continuous operation.
 • Alarm with burner stop (1) after expiry of max. unsupervised continuous operation. Subsequent reset and re-start subject to a check procedure of all safety devices by the operator.
 • Permanent boiler lockout (1) in accordance with CE norm after failure to perform check procedures 4 hours after expiry of max. unsupervised continuous operation.
 • Automatic test procedures (only with Siemens PLC)

Note (1): Burner and boiler lock-down function is subject to local regulations.

Output signals (TSSL and TSSH):

 • Cumulative alarm
 • Warning before expiry of unattended operation
 • Alarm for expiry of unattended operation

Additional output signals (only TSSH):

 • MOD-bus communication interface with RTU alt. TCP protocol for connection to master control system.
 • Output signal for modulating burner control.

PLC type:

 • TSSL: Lovato
 • TSSH: Ascon, model “Micropak"
  (Siemens model S7-1200 also available)

Kontrollpanelen

En berörings känslig skärm med användarvänligt styrsystem möjliggör visualisering och hantering av larm och pannstatus.

Skärmen har valfria nordiska användarspråk (danska, svenska, norska, finska).

Skärm typ:

 • TSSL: Ascon 4.3"
 • TSSH: Ascon 7.0"
Kontrollskärm (endast exempel) Betjeningspanelet (kun eksempel) Operator’s panel (example only)

Betjenings panel

En berøringsbetjent skærm med brugervenligt betje-ningssystem tillader visualisering og håndtering af alarmer og kedel status.

Skærmen har valgfrit nordisk betjeningssprog (dansk, svensk, norsk, finsk).

Skærm type:

 • TSSL: Ascon 4.3"
 • TSSH: Ascon 7.0"

Operator Control Panel

A touch sensitive operator panel mounted in front of the control cabinet provides for setting and visualising of boiler status and alarms.

Touch screen type:

 • TSSL: Ascon 4.3"
 • TSSH: Ascon 7.0"

Status information

Följande statusinformation visas på kontrollpanelen och kan kommuniceras via MOD-bus (endast TSSH):

 • Panna TILL / FRÅN
 • Strömförsörjning ansluten
 • Panntryck
 • Högt tryck larm och panna blockering
 • Pannans vattennivå (endast TSSH)
 • Låg nivå varning med brännare stopp (endast TSSH)
 • Hög nivå varning med pumpstopp (endast TSSH)
 • Låg nivå larm och panna blockering
 • Hög nivå larm och pumpstopp
 • Matarvattenpump status
 • Pannans vatten ledningsförmåga
 • Larm för Botton avblåsnings fel
 • Brännare i drift
 • Brännare modulationsnivån (endast TSSH)
 • Brännare stopp på grund av bränsle brist
 • Brännare stopp på grund av låga fel

Status information

Den følgende status information vises på betje-ningspanelet og kan kommunikeres gennem MOD-bus (kun TSSH):

 • Kedel til/ fra
 • Strømforsyning tilsluttet
 • Kedel tryk
 • Højt tryk alarm og kedel blokering
 • Kedel vandstand (kun TSSH)
 • Lavt niveau advarsel med brænder stop (kun TSSH)
 • Højt niveau advarsel med pumpe stop (kun TSSH)
 • Lavt niveau alarm og kedel blokering
 • Højt niveau alarm og pumpe stop
 • Fødevandspumpe status
 • Kedelvandets ledningsevne
 • Bundafblæsnings fejl alarm
 • Brænder i drift
 • Brænder modulations niveau (kun TSSH)
 • Brænderstop pga. manglende brændstof
 • Brænderstop pga. flammefejl

Status Information

The following status information is available for viewing on the operators panel and for communication through MOD-bus (TSSH only):

 • Boiler ON
 • Presence of power
 • Boiler pressure
 • High pressure alarm and boiler lockout
 • Boiler water level (TSSH only)
 • Low level pre-alarm with burner stop (TSSH only)
 • High level pre-alarm with pump stop (TSSH only)
 • Low level alarm and boiler lockout
 • High level alarm and pump stop
 • Feed water pump status
 • Boiler water conductivity (TDS level)
 • Blowdown valve failure alarm
 • Burner running
 • Burner modulation level (TSSH only)
 • Burner lockout for lack of fuel
 • Burner lockout for absence of flame

OBS: TSS kräver anslutning till tryckluft. OBS: TSS systemet kræver tilslutning til trykluft. NOTE: The TSS system requires compressed air supply.