Din direkta vägen till bättre värme

Kaskadinstallation

Alla TopLine II gaspannor kan mon­teras i kas­kad, vägg­hängt eller i sta­tiv.

Minimerar din gasförbrukning

En kas­kad­in­stal­lation inne­bär en sam­man­kopp­ling av flera gas­pannor, som till­sammans täcker det to­tala värme­be­hovet. Det är med andra ord en op­timal vär­me­an­lägg­ning, där ut­nytt­jandet av pan­norna, och där­med för­bruk­ningen av gas, hela tiden till­godo­ser det ak­tuel­la vär­me­be­ho­vet.

Oftast används kaskadinstallationer i större fastigheter eller för industri. Där är i princip ingen övre gräns för antalet av pannor i en kaskadanläggning, men oftast väljs större golvstående pannor vid effektbehov över 800 kW

Spara utrymme - 400 kW på 1 m2

Milton låter dig använda ett sta­tiv för TopLine II kaskad­upp­ställ­ning. Dessa leve­reras inkl rör för fram­lopp och retur. Alla nöd­vän­diga ven­tiler, gas­rör, för­de­lar­rör och form­stöpt iso­le­ring till rör och för­de­lar­rör är natur­ligt­vis också med. Sys­tem­upp­bygg­naden är logisk och arbets­vänlig och kan ut­föras på mycket kort tid. Sta­tivet le­ve­reras för upp­sätt­ning i rad (modell TL) eller rygg mot rygg (modell TR). 

Fördelar för både användare och installatör

Användaren får:
 • Lägre energikostnad och låg miljöbelastning.
 • Hög komfort och lätt att använda.
 • Låg ljudnivå och låga underhållskostnader.
 • Hög varmvattenskapacitet.
 • Hög driftsäkerhet (om en panna har driftstopp, tar de andra pannor över).
 • 15 års garanti, om underhållskraven tillgodoses.
Installatören får:
 • Enkel konstruktion och installation.
 • Få mekaniska delar och lätt tillgång till komponenter.
 • Full kontroll med elektroniska styrsystem.
 • Pannor med litet behov av service och underhåll.
 • Minimalt behov av justering och driftsättning.
Topline Panndriften i en kaskadanläggning under ett år. Sort hvid
Panndriften i en kaskadanläggning under ett år. Styrningen i en kaskad bygger på en steglös (modulerande) väderstyrd reglering med utegivare, så att bara det antal pannor som behövs till driften används, för att upprätthålla temperaturen.
Milton flamme_logo

Följ årets rytm

Vid di­men­sio­nering av en an­lägg­ning bör man natur­ligt­vis vara upp­märk­sam på att hela fas­tig­heten ska kun­na hål­las upp­värmd till en kom­fort­tem­pe­ratur på 21 grader, även om ytter­tem­pe­ra­turen fal­ler till t ex minus 12 gra­der.

Varmtvatten i kaskad

För­utom värme kan en kas­kad­in­stalla­tion leve­rera allt det varm­vatten som det finns behov av, genom att använda en gemensam laddpump med tillhörande VV-givare. På des­sa sätt kan också det varma bruks­vatten pro­du­ceras op­ti­malt i en kas­kad.

 

Enkel reglering

Till kas­kad­upp­ställ­ningen används CM 400 styr­sys­tem, som över­vakar pan­norna och cir­ku­la­tions­pumparna och sör­jer för ett op­ti­malt ut­nytt­jande av an­lägg­ningen.

CM 400 kaskadestyrning kan samarbete med den vanliga pannreglering Moduline 4000, eller kan styras via en DUC med 0 – 10 Volt. 

Styrpanel_Milton_Topline_Highline_