Robust värmeväxlare

Unik Flow teknologi

Suverän kondenserande gaspannan

Med grundlighet, pålitlighet och beprövad teknologi har Nefit utvecklat och producerat den suveräna kondenserande Milton TopLine II-pannan. Hög värmekomfort, hög varmvattenkomfort, låg ljudnivå, energisnål, användarvänlig, pålitlig. I alla aspekter en förstklassig gaspanna.

Du får en överblick när du tittar i motorrummet. Som ett resultat av patenterad teknologi från Nefit är Milton TopLine II den mest överlägsna, när det gäller pålitlighet och säkerhet. Den är den mest robusta kondenserande gaspannan på marknaden.

Värmeväxlaren i Milton TopLine
Värmeväxlaren i Milton TopLine II

Motorn i TopLine II

Bilindustrin föredrar aluminium till motorerna. I gaspannan är värmeväxlaren ”motorn”, så det är ingen tillfällighet att den i TopLine II är utförd i silicium-aluminium. Detta material har i mer än 25 år visat sitt värde.

Aluminium ger den bästa värmeöverföringen och bästa hållbarheten, som förbättras ytterligare med hjälp av en plasmapolymerbeläggning.

De övriga komponenterna i TopLine II är också framställda av kvalitetsmaterial.

Genialt och patenterad växlarrör

Milton är känt för att le­ve­rera kvali­tets­pan­nor till den sven­ska mark­naden. Pan­nan till­verkas av den hol­ländska fir­man Nefit, som nu har ut­veck­lat ett väx­lar­rör som för­bät­trar värme­över­föringen. Det gör pan­norna mer effek­tiva och min­dre energi- och plats­krä­vande.

An­led­ningen till att Milton nu kan er­bju­da de nya TopLine II pan­norna från 15 till 100 kW, är bl. a utveck­lingen av de spe­ciellt vridna väx­lar­rören.

Rören är ut­rus­tade med en myc­ket stor värme­trans­por­te­rande yta på grund av de spiral­formade väx­lar­rören, och själva röret är vridet – “twisted”, så att det upp­står en “rif­fel­gång” i röret. Det be­ty­der att genom­lopps­vattnet virv­lar runt och där­med värms upp mer ef­fek­tivt av den kraf­tiga brän­nare, som skickar ner vär­men i pannan. Rören är till­ver­kade av alu­minium och är dessutom yt­be­hand­lade med en plasma­po­ly­mer som skyd­dar dem mot kor­ro­sion. Det ger en läng­re livs­längd och ett mi­n­imum av under­håll.